Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okolicy cmentarza w Choroszczy – wyłożenie do wglądu

Gmina Choroszcz planuje zmienić plan zagospodarowania przestrzennego w obrębie miasta Choroszcz (obszar przy cmentarzu pomiędzy ulicami Piaskową i Zaczerlańską) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt zmian  dostępny do wglądu będzie w  terminie od  19 kwietnia do 10 maja 2024 r w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2 (pokój nr 17), w godzinach pracy Urzędu. 

Projekt uchwały wraz z mapami, których dotyczy zmiana MPZP będzie również dostępny w w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Dyskusje publiczne nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu odbędą się w poniedziałek 29 kwietnia 2024 r. o godz. 1600 w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku można wnosić uwagi dotyczące projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy kierować do Burmistrza Choroszczy z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24maja 2024 r. w formie:

  • pisemnej (adres: Urząd Miejski w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz),
  • drogą elektroniczną (adres: urzad@choroszcz.pl).

Wniesione uwagi zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Choroszczy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od upływu terminu ich składania.

grafika: przykładowa mapka z projektu uchwały dotyczącej MPZP (2022 r)

Dodaj komentarz