Zgłoś uwagi, trwają konsultacje – Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

Trwają konsultacje projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok. Konsultacje zostały ogłoszone przez Burmistrza Choroszczy.

Konsultacje skierowane są do organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Choroszcz.

Zmiana dotyczy Rozdziału 9 Uchwały

Aktualnie zapis brzmi:

Rozdział 9.
Sposób tworzenia kolejnych rocznych programów, przebieg konsultacji
§ 15. Na podstawie sprawozdania, oceny ewaluacyjnej programu, ocen o przebiegu konsultacji i po zebraniu uwag o jego realizacji, przygotowywany jest kolejny roczny projekt programu.
§ 16. Projekt programu jest konsultowany z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy na podstawie uchwały Nr XXXI/249/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 261, poz. 3220).
§ 17. Roczny Program Współpracy uchwalany jest w terminie zgodnym z art. 5a ust. 1 ustawy. „

Po proponowanych zmianach ma brzmieć następująco:

„Rozdział 9.
Sposób tworzenia Programu, przebieg konsultacji
§ 15. 1. Program został opracowany na podstawie planowanych do realizacji przez Gminę Choroszcz zadań publicznych w trybie ustawy, we współpracy z organizacjami pozarządowymi, które złożą propozycje realizacji zadań publicznych w 2023 r.
2. Projekt Programu poddany został konsultacjom z organizacjami pozarządowymi zgodnie z zasadami określonymi w uchwale Nr XXXI/249/10 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 29.09.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2010 r. Nr 261, poz. 3220).
3. Konsultacje zostały przeprowadzone w dniach od 07 grudnia 2022 r. do 15 grudnia 2022 r.
4. Informacja o prowadzonych konsultacjach wraz z projektem Programu została zamieszczona, na stronie internetowej Gminy Choroszcz: www.choroszcz.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń.

  1. Uwagi i wnioski dotyczące Programu można było składać w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie internetowej www.choroszcz.pl, osobiście w Urzędzie Miejskim w Choroszczy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej urzad@choroszcz.pl lub tradycyjnej.
    6. Po przeprowadzonych konsultacjach projekt został skierowany pod obrady Rady Miejskiej w Choroszczy.”

Wszelkie uwagi i propozycje organizacje pozarządowe mogą składać pisemnie w terminie od 23 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy, ul. Dominikańska 2, 16-070 Choroszcz lub na adres e-mail: urzad@choroszcz.pl. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konsultacjach i wyrażenia swojego zdania na temat proponowanych zmian.

Aktualnie Burmistrz Choroszczy, który ogłosił konsultacje nie będzie brał pod uwagę głosu indywidualnych mieszkańców. Do konsultacji zaproszono (nie pierwszy raz w Choroszczy) jedynie organizacje pozarządowe działające na terenie gminny Choroszcz.

Osoby, które chcą zgłosić uwagi prosimy o przysyłanie ich na naszego maila redakcja@horyzontychoroszczy.pl w temacie wpisując „Uwagi Konsultacje OP2023”. Złożymy je w Waszym imieniu. Czekamy na nie do środy 29 marca.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne są tutaj .

Dlaczego konsultacje społeczne są takie ważne?

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym (art. 5a) samorządy powinny prowadzić konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla społeczności. Mogą one przybrać różne formy (rozmów, wywiadów, warsztatów, ankiet, zadawania pytań). Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych ustalany jest przez Radę Miejską (poza wyłączeniem konsultacji dotyczących wyboru projektów z głoszonych w Budżecie Obywatelskim). Konsultacje społeczne pozwalają mieszkańcom na podjęcie próby realnego zadbania o ważne dla nich sprawy społeczne. Pozwalają też na wprowadzenie dobrych rozwiązań, o których nie pomyśleli urzędnicy i radni pracując nad projektem uchwały. Ważnym elementem konsultacji społecznych (ich forma, sposób ogłoszenia) jest to, że pokazują one otwartość władz na słuchanie głosu mieszkańców. Zachęcamy do brania udziału w konsultacjach.

na podstawie BIP Urzędu Miejskiego w Choroszczy

 

Dodaj komentarz