Zgłoś uwagi, trwają konsultacje – Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Stypendia i Nagrody Sportowe

Do 15 grudnia 2015 toku trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwał w sprawie:

Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

Szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Program współpracy z organizacjami określa sposób w jaki stowarzyszenia i fundacje mają współpracować z Gminą Choroszcz. Określa on również zasady wpierania takich organizacji rzeczowo lub finansowo. Zakres współpracy jest bardzo szeroki dotyczy sportu, kultury, rekreacji, rozrywki, historii, działań gospodarczych, zdrowotnych i wielu innych.

Uchwała dotycząca stypendia, nagrody i wyróżnienia sportowe określa zasady przyznawania oraz wymienia katalog osób, które o takie stypendium mogą się ubiegać. W aktualnej wersji uchwały nagroda to maksymalnie 2000 zł, zaś stypendium to 600 zł miesięcznie. Decyzja o przyznaniu stypendium lub nagrody jest uznaniowa, którą ostatecznie podejmuje Burmistrz Choroszczy.

Aktualnie Burmistrz Choroszczy, który ogłosił konsultacje nie będzie brał pod uwagę głosu indywidualnych mieszkańców. Do konsultacji zaproszono (nie pierwszy raz w Choroszczy) jedynie organizacje pozarządowe działające na terenie gminny Choroszcz. Jak wiadomo wiele z nich jest mniej lub mocniej zależnych od magistratu poprzez dotacje, wykorzystywane pomieszczeń czy korzystanie ze współpracy z jednostkami gminnymi. Może to wpływać na bierność tych grup w konsultacjach, co nie sprzyja przygotowaniu uchwał przyjaznych wszystkim mieszkańcom, stwarzanych w oparciu o ich opinię do czego służą konsultacje społeczne.

ZGŁOŚ UWAGI DO PROJEKTÓW UCHWAŁ!

Osoby, które chcą zgłosić uwagi prosimy o przysyłanie ich na naszego maila redakcja@horyzontychoroszczy.pl w temacie wpisując „Uwagi Konsultacje OP/SiNS”. Złożymy je w Waszym imieniu. Czekamy na nie do wtorku 13 grudnia.

Projekt uchwały wraz z załącznikami dostępne są tutaj .

Dlaczego konsultacje społeczne są takie ważne?

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym (art. 5a) samorządy powinny prowadzić konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla społeczności. Mogą one przybrać różne formy (rozmów, wywiadów, warsztatów, ankiet, zadawania pytań). Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych ustalany jest przez Radę Miejską (poza wyłączeniem konsultacji dotyczących wyboru projektów z głoszonych w Budżecie Obywatelskim). Konsultacje społeczne pozwalają mieszkańcom na podjęcie próby realnego zadbania o ważne dla nich sprawy społeczne. Pozwalają też na wprowadzenie dobrych rozwiązań, o których nie pomyśleli urzędnicy i radni pracując nad projektem uchwały. Ważnym elementem konsultacji społecznych (ich forma, sposób ogłoszenia) jest to, że pokazują one otwartość władz na słuchanie głosu mieszkańców. Zachęcamy do brania udziału w konsultacjach.

Dodaj komentarz