XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Radni wygaszą mandat jednemu z nich.

Dnia 11 sierpnia (czwartek) 2022 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 12:00. Na sesji Radni zajmą się między innymi stwierdzą wygaszeniem mandatu Radnego Jacka Jaroszewicza.

Podczas tej Sesji Radni będą głosować nad uchwałą wygaszenia mandatu Radnego Jacka Jaroszewicza. Wygaszenie następuje z powodu niezłożenia przez Radnego oświadczenia majątkowego. Radny Jacek Jaroszewicz w Radzie Miejskiej zasiada od 2014 roku. Dostał się do Rady z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Szansa na Rozwój zdobywając 137 głosów, co stanowiło ponad 47% wszystkich skreśleń. W 2018 roku otrzymał reelekcję, startując z Komitetu Wyborczego Wyborców Robert Wardziński Rozwój na lata otrzymując 179 głosów co stanowiło niemal 60% wszystkich oddanych w tym okręgu. Jeżeli Radni przyjmą uchwałę, Burmistrz Choroszczy będzie zobowiązany zawiadomić Komisarza Wyborczego. Z wielkim prawdopodobieństwem można stwierdzić, że w okręgu nr 8 odbędą się wybory uzupełniające.

Ponadto podczas tej sesji Radni dokonają zmian w budżecie gminy na rok 2022. Wśród nich są między innymi zwiększenia wydatków na administrację publiczną o prawie 320 tysięcy złotych na na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz szkolenia pracowników. W planowanych wydatkach znajduje się też zakup samochodu dostawczego za kwotę 140 tysięcy złotych. W budżecie zaplanowano przeznaczenie środków na zakup samochodu strażackiego w związku z otrzymaną dotacją z Województwa Podlaskiego. W planie przeznaczone są też 172 tysiące złotych na zagospodarowanie terenu na działce gminnej w miejscowości Dzikie” oraz „Zagospodarowanie i modernizacja terenu rekreacyjnego położonego na w Barszczewie”.

Ponadto Radni pochylą się nad uchwałą dotyczącą ustalenia dziennej stawiki żywieniowej w Żłobku Publicznym. Projekt uchwały zakłada że będzie mogło być to maksymalnie 20 zł. Na tej Sesji pod głosowanie zostanie poddane również udzielenie dotacji celowej Powiatowi Białostockiemu w wysokości 28 598 złotych na budowę podniesionego skrzyżowania ulic Mickiewicza i Karpińskiego.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie poprzedzona Posiedzeniem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych, która odbędzie się 10 sierpnia 2022 o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Program XXXVII Sesji Rady Miejskiej

Otwarcie obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 2. Przedstawienie założeń ustawy o obronie Ojczyzny przez przedstawiciela Wojskowego Centrum Rekrutacji w Białymstoku.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Jacka Karola Jaroszewicza.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. Karpińskiego w Choroszczy”.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego skrzyżowania ul. Mickiewicza (droga powiatowa nr 2228B) z ul. 3 Maja w Choroszczy”.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez budowę wyniesionego przejścia dla pieszych w Barszczewie na drodze powiatowej nr 1548B”.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym Nr 1 w Choroszczy oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.

 9. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 10. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 11. Wolne wnioski.

 12. Zakończenie obrad Sesji.

Dodaj komentarz