XXXV Sesja Rady Miejskiej

Dnia 24 maja (wtorek) 2022 roku w Budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXV Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:00. Sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Choroszczy.

Podczas Sesji Radni zajmą się zmianami w budżecie na 2022 rok. Zmiany dotyczą bardzo wielu pozycji między innymi:

  • zmniejszenia o 50 588 zł w związku z realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki;

  • zwiększa się o ponad 50 tysięcy na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Infrastruktura „Kominowego Bajora” w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii;

  • zwiększa się o 5 tysięcy plan wydatków z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych;

  • W planie wydatków majątkowych zwiększa się środki o kwotę 154 000,00 zł w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego. Zadanie ujęte w załączniku dotacyjnym pn. „Dotacja na zakup samochodu dla OSP w Choroszczy”

  • zmniejszenia o kwotę 13 tysięcy zł planowanych do udzielenia dotacji z budżetu gminy dla stowarzyszeń i fundacji.

Szczegółowy opis planowanych zmian w budżecie stanowi Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr XXXV/ /2022 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 24 maja 2022 r. Całą uchwałę zmian w budżecie można znaleźć tutaj. Informacja o zwołaniu rady miejskiej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej(link tutaj).

Planowany porządek obrad:

  1. Otwarcie Obrad

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

  4. Zapytania i wolne wnioski.

  5. Zamknięcie obrad.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Dodaj komentarz