XLVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W piątek 4 sierpnia 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLVII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 13:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.
 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, świadczonych na terenie miasta i gminy Choroszcz.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Choroszcz.
 11. Przedstawienie informacji Burmistrza o składanych oświadczeniach majątkowych.
 12. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady o składanych oświadczeniach majątkowych.
 13. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 14. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie obrad Sesji.

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz