XLIX Sesja Rady Miejskiej

Dnia 4 października (środa) 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIX Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 13:00.

Podczas sesji Radni zdecydują między innymi o zmianach w budżecie na 2023 rok oraz o przyjęciu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz. Wybrani zostaną ławnicy oraz Burmistrz Choroszczy złoży sprawozdanie z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Sesja będzie poprzedzona Komisją Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych , która odbędzie się 2 października 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Początek o godzinie 14:00. Porządek obrad znajdziecie tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Otwarcie obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XLII/424/2023 z dnia 11.01.2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2023 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa z rozbudową drogi powiatowej nr 1549B na odcinku ul. Kolejowej w Klepaczach (Gmina Choroszcz)”.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego do roku 2035 oraz wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami w zakresie jego wdrożenia.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz.

 7.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym zabudowanej nieruchomości na czas oznaczony 10 lat.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Białymstoku i do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027.

 10. Przedstawienie informacji Burmistrza o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2022 – 31.08.2023 r.

 11. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 12. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 13. Wolne wnioski.

 14. Zakończenie obrad Sesji.

Dodaj komentarz