XLIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Dnia 31 marca (piątek) 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się XLIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 11:00.

Podczas sesji Radni zdecydują między innymi o zmianach w budżecie na 2023 roku oraz o Programach: Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi oraz Ochrony Zwierząt. Zostanie też uchwalona zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Radni też będą głosować nad zasadnością skargi na Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz o tym, czy w 2024 roku będzie wydzielony fundusz sołecki. Na sesji odbędą się sprawozdania z działalności: Komisji Rewizyjnej w 2022 r., Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 r., Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2022 r.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Sesja będzie poprzedzona Komisją Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych , która odbędzie się 29 marca 2023 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy. Początek o godzinie 11:00. Porządek obrad znajdziecie tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad. 
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie niewyodrębniania funduszu sołeckiego.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania przedstawicieli Gminy Choroszcz do składu Walnego zebrania Członków Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi.

 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębie Zaczerlany, Zaczerlany Kolonia, Kościuki, Gajowniki i m. Choroszcz.

 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości w trybie bezprzetargowym.

 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drodze położonej w miejscowości Klepacze.

 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych dróg położonych na terenie gminy Choroszcz.

 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w roku 2023.

 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.

 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu kosztu rodzicom dowożącym dzieci, młodzież i uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy.

 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 16. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2022 rok.

 19. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.

 20. Przedstawienie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz w zakresie realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz za 2022 rok.

 21. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022.

 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora M-GOPS w Choroszczy.

 23. Przedstawienie informacji w sprawie ustalonych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 24. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2022 r.

 25. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w 2022 r.

 26. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych w 2022 r.

 27. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 28. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 29. Wolne wnioski.

 30. Zakończenie obrad Sesji.

Źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz