XLI Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

Dnia 21 grudnia (środa) 2022 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XLI Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 12:00.

Podczas sesji poruszonych ma być wiele tematów. Radni będą obradować nad Przyszłorocznym Budżetem oraz zmianami w tegorocznym. Przyjmą też „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choroszcz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029” oraz Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Radni zdecydują również o sposobie przyznawania i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

Na sesji zostanie przedstawione sprawozdanie z działalności o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres roku szkolnego 2021/2022.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie poprzedzona Posiedzeniem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych, która odbędzie się 19 grudnia 2022 roku o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2. Szczegółowy program obrad znajduje się tutaj.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek Obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego w okręgu Nr 8 w Choroszczy
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia komisji Rady Miejskiej
  w Choroszczy i przedmiotu jej działania.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniająca uchwałę nr XXx/330/2022 z 14 stycznia 2022 roku
  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2022 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej Nr 1552B przejście przez m. Pańki (Gm. Choroszcz)”.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2023.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Choroszcz na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów usuwania odpadów, wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie gminy Choroszcz.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zwarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

14.Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz
  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Choroszcz.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w przedszkolach i szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli  w 2023 roku w szkołach i przedszkolu dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 5. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych na terenie gminy Choroszcz za okres 01.09.2021 r. – 31.08.2022 r.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie gminy Choroszcz na lata 2023 – 2026.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Statutu Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
  w Choroszczy.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Choroszcz oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy na rok 2023.
 10. Przedstawienie informacji Burmistrza o składanych oświadczeniach majątkowych.
 11. Przedstawienie informacji Przewodniczącego Rady o składanych oświadczeniach majątkowych.
 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie obrad Sesji.

Dodaj komentarz