Wzrost podatków od nieruchomości – Radni zdecydują.

Pod obrady Rady Rady Miejskiej na najbliższej sesji trafi projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. Dnia 29 września 2022 roku Radni zdecydują o wysokości podatków. W zaproponowanym projekcie, który opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przedstawiono planowane kwoty. Są one wyższe, niż te, które mieszkańcy gminy muszą płacić w 2022 roku.

W 2023 roku posiadacze nieruchomości na terenie Gminy Choroszcz będą musieli zapłacić:

  • W budynkach mieszkalnych stawka ma wynosić 0,75 zł od 1 m 2 powierzchni użytkowej. Aktualnie wynosi ona 69 groszy.

  • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej stawka ma wynosić 26,45 od 1 m2 powierzchni użytkowej. Aktualnie wynosi ona 24,27 zł.

  • Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowalnym materiałem siewnym stawka ma wynosić 12,42 od 1 m 2 powierzchni użytkowej. Aktualnie wynosi ona 11,39 zł.

  • Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń stawka ma wynosić 5,35 od 1 m 2 powierzchni użytkowej. Aktualnie wynosi ona 4,91 zł.

  • Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka ma wynosić 7,48 od 1 m2 powierzchni użytkowej. Aktualnie wynosi ona 6,86 zł.

W 2023 roku na terenie Gminy Choroszcz będą musieli zapłacić:

  • Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków stawka ma wynosić 0,98 od 1 m 2 powierzchni,. Aktualnie wynosi ona 0,90 zł.

  • Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych stawka ma wynosi 5,46 od 1 ha powierzchni, Aktualnie wynosi ona 5,01 zł.

  • Pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego stawka ma wynosić 0,46 od 1 m2 powierzchni. Aktualnie wynosi ona 0,42 zl.

  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. .U. z 2018 poz. 1398 z późn zm.) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma wynosić 3,62 od 1 m 2 powierzchni. Aktualnie wynosi ona 3,32 zł.

Uwagi do projektu uchwały podatkowej można zgłaszać Radnym. To oni ostatecznie zdecydują o kształcie uchwał, co za tym idzie wysokości podatków podczas najbliższej XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy, która odbędzie się 29 września 2021 roku o godzinie 11:00 na Auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Uchawłę podatkową można znaleźć na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (tutaj).

Opr. na podst. projektu UCHWAŁY NR XXXVIII/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY oraz UCHWAŁY NR XXVI/276/2021 RADY MIEJSKIEJ W CHOROSZCZY

 

 

 

Dodaj komentarz