Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Choroszczy 27 listopada

Rada Miejska w Choroszczy 11 sierpnia 2022 uchwałą nr XXXVII/372/2022 odwołała z funkcji Radnego Jacka Karola Jaroszewicza w okręgu wyborczym Nr 8 (Dzikie, Dzikie-Kolonia, Żółtki, Żółtki-Kolonia) z powodu niezłożenia oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu. 

W związku z tym, Wojewoda Podlaski zarządzeniem nr 130/2022 z dnia 16 września 2022 zarządził wybory uzupełniające w tym okręgu – odbędą się one w niedzielę 27 listopada. Harmonogram wybroczy przedstawia się następująco:

Termin

Treść czynności

do dnia 3 X 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Białymstoku I o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

do dnia 13 X 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

do dnia 18 X 2022 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy

do dnia 23 X 2022 r. do godz. 24.00

zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy list kandydatów na radnych

do dnia 28 X 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz o wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalu przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

do dnia 6 XI 2022 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Białymstoku I obwodowej komisji wyborczej

przyznanie przez Miejską Komisję Wyborczą w Choroszczy numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

sporządzenie w Urzędzie Miejskim w Choroszczy spisu wyborców

do dnia 12 XI 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

rozplakatowanie obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Choroszczy o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

do dnia 18 XI 2022 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do do dnia 22 XI 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Białymstoku I zamiaru głosownia korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

w dniu 25 XI 2022 r.
o godz. 24.00

zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 26 XI 2022 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

w dniu 27 XI 2022 r.
w godz. 7.00-21.00

przeprowadzenie głosowania

Źródło:
– uchwała o wygaśnięciu mandatu
– zarządzenie wojewody
– komunikat komisarza wyborczego

 


Dodaj komentarz