Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni: zmiana statutu

W piątek 30 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. Jednym z punktów obrad są zmiany w statucie spółdzielni na wniosek grupy członków spółdzielni. 

W komentarzach pod poprzednim wpisem dotyczącym Walnego Zgromadzenia pytaliście co to są za zmiany statutu, a jeden z czytelników biorący udział w dyskusji napisał, że chodzi o: „Zmiany w statucie o niekaralności Członków Rady i Zarządu”. Wydaje się, że może chodzić o dodatnie takiego paragrafu, gdyż aktualny statut spółdzielni dostępny na jej stronie nie zawiera takich zapisów. 

Zapytaliśmy o planowane zmiany statutu u źródła, czyli w Spółdzielni Mieszkaniowej i nie otrzymaliśmy potwierdzenia tego co napisał czytelnik w komentarzu. Zarząd odpisał nam: Wszyscy zainteresowani członkowie Spółdzielni mogą zapoznać się z dokumentami przygotowywanymi na Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni,  projekty uchwał są do wglądu w biurze Spółdzielni w g. 7.00-15.00 w każdy dzień roboczy. Zainteresowanych członków serdecznie zapraszamy.

Nie trzeba nikomu specjalnie wyjaśniać jak ważne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków – jest to najważniejsza władza w spółdzielni.  Dlatego w tym miejscu zachęcamy mieszkańców spółdzielni posiadających prawo do mandatu do przyjścia na Zebranie i czynny udział w dyskusji oraz głosowaniach. 


Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wnioski i pytania do władz miasta i zaproszonych gości.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wniosków i uchwał.
 8. Złożenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną oświadczenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 10. Podjęcie Uchwały na wniosek Burmistrza Choroszczy w przedmiocie nieodpłatnego przekazania działki 634/17 (ul. Powstania Styczniowego)
 11. Podjęcie uchwały na wniosek grupy członków spółdzielni w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni
 14. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2022 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok:
  a) Prezes Zarządu – Adam Jakubowski,
  b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2022, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Źródło: SMLW w Choroszczy

Dodaj komentarz