Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni: przekazanie działki

W piątek 30 czerwca o godzinie 17:00 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy. Jednym z punktów obrad jest temat nieodpłatnego przekazania działki nr 634/17 (wspomniana działka na zdjęciu głównym, jest to fragment ulicy Powstania Styczniowego od ulicy Sportowej do zakrętu przy sklepie „Chorten”) przez Spółdzielnię dla Gminy Choroszcz. 

W komentarzach pod poprzednim wpisem dotyczącym Walnego Zgromadzenia pytaliście: O jakie nieruchomości chodzi? Tylko 634/17? Jaki jest cel tego przekazania? Dlaczego gmina chce je przejąć, a spółdzielnia oddać?

Zapytaliśmy o to Spółdzielnię Mieszkaniową i otrzymaliśmy odpowiedź od Zarządu:

Czy Spółdzielnia chce oddać ulicę Powstania Styczniowego? – tego Zarząd nie wie, ponieważ kompetencje przekazania/zbycia działek ma wyłącznie Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. Projekt  ten będzie procedowany na Walnym Zgromadzeniu.

Działka 634/15 jest własnością Gminy (jest to działka od sklepów z pieczywem do zakrętu przy sklepie „Chorten – red.), a użyczone tereny przez Spółdzielnię dotyczą inwestycji przebudowy ulicy Powstania Styczniowego, która rozpoczęła się 15.05.2023r.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Spółdzielni na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30.06.2023 r o godz. 17.00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej przy ul. Powstania Styczniowego 26A.

O temacie zmiany statutu spółdzielni pisaliśmy TUTAJ

Jak widać z odpowiedzi trzeba po prostu przyjść na Walne Zgromadzenie i się dowiedzieć na miejscu. Nie trzeba nikomu specjalnie wyjaśniać jak ważne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków – jest to najważniejsza władza w spółdzielni.  Dlatego w tym miejscu zachęcamy mieszkańców spółdzielni posiadających prawo do mandatu do przyjścia na Zebranie i czynny udział w dyskusji oraz głosowaniach. 


Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wnioski i pytania do władz miasta i zaproszonych gości.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wniosków i uchwał.
 8. Złożenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną oświadczenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 10. Podjęcie Uchwały na wniosek Burmistrza Choroszczy w przedmiocie nieodpłatnego przekazania działki 634/17 (ul. Powstania Styczniowego)
 11. Podjęcie uchwały na wniosek grupy członków spółdzielni w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni
 14. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2022 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok:
  a) Prezes Zarządu – Adam Jakubowski,
  b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2022, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Źródło: SMLW w Choroszczy
Fot: DSz

Dodaj komentarz