Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – 30 czerwca

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy zawiadamia, że w dniu 30.06.2022r. (piątek) o godz. 17:00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 

Nie trzeba nikomu specjalnie wyjaśniać jak ważne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków – jest to najważniejsza władza w spółdzielni.  Dlatego w tym miejscu zachęcamy mieszkańców spółdzielni posiadających prawo do mandatu do przyjścia na Zebranie i czynny udział w dyskusji oraz głosowaniach. 

Wydaje się, że najważniejszymi punktami obrad są punkty dotyczące zmiany Statutu Spółdzielni gdyż one zostały w zawiadomieniu wytłuszczone.

Oprócz standardowych punktów, które pojawiają się co roku na Walnym Zgromadzeniu jest też punkt dotyczący nieodpłatnego przekazania działki 634/17 – jest to działka na której znajduje się fragment wewnętrzny ulicy Powstania Styczniowego od ulicy Sportowej do „zakrętu” przy sklepie Chorten i dawny Dominik – wniosek o nieodpłatne przekazanie złożył Burmistrz Choroszczy. 


Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wnioski i pytania do władz miasta i zaproszonych gości.
 3. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 4. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 5. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wniosków i uchwał.
 8. Złożenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną oświadczenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 9. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 10. Podjęcie Uchwały na wniosek Burmistrza Choroszczy w przedmiocie nieodpłatnego przekazania działki 634/17 (ul. Powstania Styczniowego)
 11. Podjęcie uchwały na wniosek grupy członków spółdzielni w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Spółdzielni
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu Spółdzielni
 14. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2022 rok.
 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2022 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2022 rok.
 17. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2022 rok:
  a) Prezes Zarządu – Adam Jakubowski,
  b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko
 19. Sprawy różne.
 20. Wolne wnioski.
 21. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sprawozdania finansowe Spółdzielni za rok 2022, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Źródło: SMLW w Choroszczy

Dodaj komentarz