Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni – 24 czerwca

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy zawiadamia, że w dniu 24.06.2022r. (piątek) o godz. 17:00, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Powstania Styczniowego 26A w Choroszczy odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni. 

Nie trzeba nikomu specjalnie wyjaśniać jak ważne jest uczestnictwo w Walnym Zgromadzeniu Członków – jest to najważniejsza władza w spółdzielni.  Dlatego w tym miejscu zachęcamy mieszkańców spółdzielni posiadających prawo do mandatu do przyjścia na Zebranie i czynny udział w dyskusji oraz głosowaniach. 


Porządek obrad jest następujący:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wnioski i pytania do władz miasta i zaproszonych gości.
 3. Omówienie sprawy przeniesienia na rzecz Gminy Choroszcz prawa własności do nieruchomości gruntowych pozostających w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni, na których położone są ulice lub elementy ulic Słowackiego i Powstania Styczniowego wymienionych we wniosku złożonym przez członków Spółdzielni, w zakresie niezbędnym do realizacji przez Gminę Choroszcz inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa układu komunikacyjnego ulic Powstania Styczniowego, Rumiankowej i Juliusza Słowackiego w Choroszczy wraz z rozbudową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”.
 4. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia.
 5. Przyjęcie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
 6. Odczytanie listy pełnomocnictw.
 7. Przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Komisji:
  a) mandatowo-skrutacyjnej,
  b) wniosków i uchwał.
 9. Złożenie przez komisję mandatowo-skrutacyjną oświadczenia o prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
 10. Przyjęcie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni.
 11. Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości na rzecz Gminy Choroszcz, niezbędnych do realizacji inwestycji drogowych.
 12. Wybór kandydatów do Rady Nadzorczej.
 13. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2019 rok.
 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2019 rok.
 15. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2019 rok.
 16. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2019 rok.
 17. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2019 rok:
  a) Prezes Zarządu – Krzysztof Karczewski,
  b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko
 18. Głosowanie na kandydatów do Rady Nadzorczej.
 19. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2020 rok.
 20. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2020 rok.
 21. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2020 rok.
 22. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2020 rok.
 23. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2020 rok:
  a) Prezes Zarządu – Krzysztof Karczewski,
  b) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko,
 24. Przyjęcie sprawozdania finansowego z działalności Spółdzielni za 2021 rok.
 25. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku bilansowego za 2021 rok.
 26. Przyjęcie sprawozdania Zarządu Spółdzielni za 2021 rok.
 27. Przyjęcie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni za 2021 rok.
 28. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółdzielni z działalności za 2021 rok:
  a) Prezes Zarządu – Krzysztof Karczewski,
  b) Prezes Zarządu – Adam Jakubowski
  c) Zastępca Prezesa Zarządu – Małgorzata Popko,
 1. Ogłoszenie wyników wyboru członków Rady Nadzorczej na lata 2022-2025.
 2. Sprawy różne.
 3. Wolne wnioski.
 4. Zakończenie obrad.

Zarząd Spółdzielni informuje, że Sprawozdania finansowe Spółdzielni za lata 2019 , 2020, 2021, Sprawozdanie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz projekty uchwał, a także protokół z ostatniego Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Członek ma prawo zapoznać się z w/w dokumentami w godzinach pracy Spółdzielni.

Źródło: SMLW w Choroszczy

Dodaj komentarz