Urząd Miejski w Choroszczy szuka pracownika

Urząd Miejski w Choroszczy ogłosił nabór na stanowisko Inspektora w Wydziale Finansowym. Urząd oferuje pracę na pełen etat na umowę o pracę na zastępstwo. Wśród niezbędnych wymagań od kandydata znajdują się m.in. : posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, administracja oraz prawo jazdy kat. B. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym do godz. 12:00 w dniu 15 kwietnia 2022 roku. Koperta powinna być opatrzona dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Finansowym”. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Pełną treść ogłoszenia prezentujemy poniżej:

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, administracja, prawo,
 • posiadanie praw jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe związane ze specyfiką danego stanowiska
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • rzetelnego i terminowego księgowania wpłat dla każdego rodzaju należności i dla każdego podatnika na kontach księgowych,
 • uzgadniania wymiaru w/w należności z rejestrem przypisów i odpisów,
 • księgowania przypisów i odpisów dokonywanych w ciągu roku,
 • prowadzenia dziennika zbiorczego podatku od nieruchomości od osób prawnych i księgowania wpływów w/w należności,
 • kwartalnego zamykania kont podatników i uzgadnianie z dziennikiem obrotów,
 • prowadzenia egzekucji należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych,
 • sporządzania sprawozdań statystycznych,
 • kontroli terminowości wpłat należności podatkowych od podatników,
 • miesięcznego uzgadniania dziennika obrotów z poszczególnych rodzajów należności z księgowością analityczną,
 • wydawania zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych,
 • prowadzenia całości spraw związanych z opłatą skarbową,
 • prowadzenia kontroli w zakresie prowadzonych spraw – łącznie z kontrolą terenową,
 • kontroli formalno-rachunkowej dokumentów.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, praw jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Szczegółowe informacje (w tym wymagane w aplikacji załączniki) znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Choroszcz 

Dodaj komentarz