Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje pracownika

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy na stanowisku podinspektora w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu. 

Wymagania niezbędne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia średniego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia,

 Wymagania dodatkowe:

 • legitymowanie się co najmniej 3 – letnim stażem pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej)
 • znajomość przepisów o rachunkowości budżetowej, ustaw o finansach publicznych,  o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, rozporządzenia w sprawie klasyfikacji środków trwałych, o samorządzie gminnym, prawa zamówień publicznych, 
 • znajomość zasad księgowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej,
 • znajomość programów księgowych /preferowany GROSZEK/ i płacowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (programów biurowych – edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych, obsługa poczty elektronicznej, umiejętność korzystania z zasobów internetowych),

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • Prowadzenie księgowości budżetowej.
 • Kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych.
 • Kontrola wyciągów, kompletowanie dowodów podatkowych i przekazywaniu ich do księgowości podatkowej.
 • Przekazywanie środków dla jednostek budżetowych zgodnie z planem finansowym gminy.
 • Przekazywanie należnych dochodów budżetu państwa.
 • Sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola).
 • Bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów budżetowych.
 • Terminowe rozliczanie zobowiązań finansowych.
 • Dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności.
 • Terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów budżetowych.
 • Okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych dochodów budżetowych.
 • Analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic i inwentaryzacja roczna tych kont.
 • Sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych ze swojego stanowiska na dzień bilansowy.
 • Sporządzanie pism i potwierdzenie salda.
 • Wprowadzanie do budżetu danych jednostkowych ze sprawozdań kwartalnych dotyczących realizacji dochodów.
 • Przygotowanie załączników do rocznego sprawozdania finansowego i uczestnictwa w jego sporządzaniu.
 • Przygotowanie danych dla Skarbnika Gminy i Głównego księgowego niezbędnych do przygotowania sprawozdań i informacji o wykonaniu budżetu gminy .
 • Prowadzenia egzekucji należności z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, dochodów budżetowych niepodatkowych
 • Sporządzania sprawozdań statystycznych.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 • oświadczenie/zgoda RODO z załącznika 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w wydziale finansowym” w terminie do godz. 12.00 dnia 12 czerwca 2023 roku.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz