Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje podinspektora

Urząd Miejski w Choroszczy ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury.

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie średniego lub wyższego wykształcenia technicznego w zakresie budownictwa, drogownictwa lub pokrewnych,
 • posiadanie praw jazdy kat. B.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie minimum 6-miesięcznego zatrudnienia administracji publicznej,
 • znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • praktyczna umiejętność prazy przy komputerze, obsługa programów do kosztorysowania.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych,
 • sprawdzanie dokumentacji budowlanej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz występowanie z wnioskami o wymagane prawem pozwolenia w zakresie inwestycji gminnych,
 • wnioskowanie o dokonywanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw,
 • sprawozdawczość.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawo jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie – zgoda na przetwarzanie danych osobowych (TUTAJ)

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 05 września 2022 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

Dodaj komentarz