Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje kolejnego pracownika

Trwa nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury w Urzędzie Miejskim w Choroszczy w wymiarze pełnego etatu. Kandydaci na to stanowisko powinni spełniać wymagania niezbędne, takie jak: obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, legitymowanie się wykształceniem wyższym, doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy UE i innych środków zewnętrznych w zakresie minimum 12 miesięcy, prawo jazdy kat. B.

Podinspektor będzie odpowiedzialny za opracowywanie wniosków i kierowanie ich do właściwych organów w celu pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminy, prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem, wdrażaniem i rozliczaniem funduszy europejskich i innych środków zewnętrznych.

Osoby zainteresowane aplikowaniem na to stanowisko powinny złożyć wymagane dokumenty aplikacyjne, takie jak list motywacyjny, życiorys (CV), kopie świadectw pracy, kopie dyplomów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawo jazdy, kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń, oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia dnia 13 marca 2023 roku do godz. 12.00 w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..”

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (tutaj).

Dodaj komentarz