Urząd Miejski szuka pracowników – praca w Wydziale Finansowym

Urząd Miejski w Choroszczy szuka ludzi do pracy. W urzędzie czeka etat w Wydziale Finansowym na stanowisku podinspektora w wymiarze całego etatu. Osoby chcące ubiegać się o stanowisku muszą złożyć dokument do godziny 12.00 dnia 13 maja 2024 roku.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia licencjackiego lub magisterskiego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia lub pokrewne
 1. Wymagania dodatkowe:
 • nie dotyczy
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Rzetelnego i terminowego księgowania wpłat dla każdego rodzaju należności i dla każdego podatnika na kontach księgowych w następujących wsiach: Dzikie, Ruszczany, Żółtki, Porosły, Kolonia Porosły, Mińce, Rogówek, Łyski, Kolonia Rogowo, Złotoria, Kolonia Złotoria, Klepacze oraz m. Choroszcz.
 • Uzgadniania wymiaru w/w należności z rejestrem przypisów i odpisów.
 • Prowadzenia dziennika zbiorczego podatku od nieruchomości od osób prawnych
  i księgowania wpływów w/w należności.
 • Kwartalnego zamykania kont podatników i uzgadnianie z dziennikiem obrotów.
 • Prowadzenia egzekucji należności podatkowych poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych.
 • Sporządzania sprawozdań statystycznych.
 • Kontroli terminowości wpłat należności podatkowych od podatników i inkasentów.
 • Miesięcznego uzgadniania dziennika obrotów z poszczególnych rodzajów należności
  z księgowością analityczną.
 • Wydawania zaświadczeń o stanie zaległości podatkowych.
 • Prowadzenia całości spraw związanych z opłatą skarbową.
 • Prowadzenia kontroli w zakresie prowadzonych spraw – łącznie z kontrolą terenową.
 • Kontroli formalno-rachunkowa dokumentów.
 • Przygotowywania dokumentów do archiwum
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy
z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego
w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru z dnia 15.04.2024
na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym” w terminie do godz. 12.00 dnia 13 maja 2024 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).”

Szczegóły i załączniki znajdziecie tutaj.

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz