Urząd Miejski szuka pracowników – praca w Wydziale Finansowym

Urząd Miejski w Choroszczy szuka ludzi do pracy. W urzędzie czeka etat w Wydziale Finansowym na stanowisku podinspektora w wymiarze całego etatu. Osoby chcące ubiegać się o stanowisku muszą złożyć dokument do godziny 12.00 dnia 04 grudnia 2023 roku.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia średniego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej)
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • prowadzenie księgowości budżetowej,

 • kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych,

 • kontrola wyciągów, kompletowanie dowodów podatkowych i przekazywanie ich do księgowości podatkowej,

 • przekazywanie środków dla jednostek budżetowych zgodnie z planem finansowym gminy.

 • przekazywanie należnych dochodów budżetu państwa,

 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola),

 • bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów budżetowych,

 • terminowe rozliczanie należności finansowych,

 • dokonywanie przelewów bankowych za rachunki i faktury zgodnie z terminem ich płatności,

 • terminowe i rzetelne sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie dochodów budżetowych,

 • okresowe uzgadnianie i sporządzanie obrotów i sald kont analitycznych dochodów budżetowych,

 • analiza i kontrola kont rozrachunkowych, przeprowadzanie weryfikacji kont księgowych, wyjaśnianie powstałych różnic i inwentaryzacja roczna tych kont,

 • sporządzanie inwentaryzacji składników majątkowych ze swojego stanowiska na dzień bilansowy,

 • sporządzanie pism i potwierdzenie salda,

 • wprowadzanie do budżetu danych jednostkowych ze sprawozdań kwartalnych dotyczących realizacji dochodów,

 • przygotowanie załączników do rocznego sprawozdania finansowego i uczestnictwa w jego sporządzaniu,

 • przygotowanie danych dla Skarbnika Gminy i głównego księgowego niezbędnych do przygotowania sprawozdań i informacji o wykonaniu budżetu gminy,

 • prowadzenia egzekucji należności z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste, dochodów budżetowych niepodatkowych,

 • sporządzania sprawozdań statystycznych.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,

 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 201, poz. 1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

 

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 04 grudnia 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).”

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz