Urząd Miejski szuka kolejnego pracownika

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje kolejnego pracownika do wydziału finansowego na stanowisko podinspektora w wymiarze pełnego etatu. Osoby chcące ubiegać się o stanowisku muszą złożyć dokumenty do godz. 12.00 dnia 19 grudnia 2023 roku.

Poniżej publikujemy treść ogłoszenia z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy:

Stanowisko Podinspektor w Wydziale Finansowym

 1. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 • posiadanie wykształcenia wyższego lub średniego o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • posiadanie co najmniej 3 – letniego stażu pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej),
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu dla pracowników Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • sporządzanie sprawozdań z zakresu funduszu płac dla pracowników Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • sporządzanie list płac oraz ich zestawień zbiorczych dla pracowników Urzędu Miejskiego 
  i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych z ZUS i prowadzenia spraw związanych  z rozliczeniem składek na ubezpieczenia ZUS dla pracowników Urzędu Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń pracowników dla pracowników Urzędu  Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • sporządzanie kart wynagrodzeń z tytułu umów cywilno – prawnych, kart diet,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczeniami z PFRON,
 • kontrola formalno-rachunkowej dokumentów,
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie spraw rozliczeniowych w Urzędami Skarbowymi związanych z podatkiem dochodowym,
 • sporządzanie informacji i deklaracji do urzędów skarbowych związanych z rozliczeniami podatków dochodowych,
 • przygotowywanie i opracowywanie dokumentów księgowych Urzędu  Miejskiego i Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji kasowej oraz przelewowej , sporządzanie poleceń przelewów,
 • rozliczanie dotacji otrzymanych na przeprowadzenie wyborów, spisów powszechnych,
 • współpraca przy pracach nad projektem budżetu,
 • sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz środków pozabudżetowych,
 • pomoc przy opracowywaniu projektów uchwał Rady oraz zarządzeń w sprawach finansowo-budżetowych,
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych.
 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Do wymaganych dokumentów aplikacyjnych powinno być dołączone oświadczenie o treści zgodnej z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia (do pobrania TUTAJ)

Uwaga:

Kandydat, który zamierza korzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust.2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.Nr 201, poz.1183), jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego stopień niepełnosprawności.

Warunki pracy na stanowisku:

W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym umowa zostanie zawarta na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 19 grudnia 2023 roku.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wskazanym terminie, nie będą rozpatrywane.

Informacja o wynikach naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (https://bip.choroszcz.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2).

źródło: Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz