Urząd Miejski poszukuje pracownika

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury. Od osób kandydujących na to stanowisko wymaga się średniego lub wyższego wykształcenia technicznego w zakresie budownictwa, drogownictwa lub pokrewnych, posiadanie praw jazdy kat. B oraz stanu zdrowia pozwalającego na pełnienie funkcji. Mile widziana będzie również jeżeli osoba ubiegająca się o te stanowisko będzie miała praktyczną umiejętność pracy przy komputerze, obsługa programów do kosztorysowania.

Oferty przyjmowane są w terminie do godz. 12.00 dnia 16 września 2022 roku.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało przygotowywanie, koordynowanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych i remontowych, sprawdzanie dokumentacji budowlanej, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót oraz występowanie z wnioskami o wymagane prawem pozwolenia w zakresie inwestycji gminnych, wnioskowanie o dokonywanie zamówień publicznych oraz opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie prowadzonych spraw oraz sprawozdawczość.

Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, należy złożyć zestaw dokumentów, spis których podajemy poniżej:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (CV),

  • kopie świadectw pracy,

  • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawo jazdy,

  • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

  • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury”

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

Dodaj komentarz