Ulica Kwiatowa w Łyskach – mamy odpowiedź Urzędu

W czerwcu pisaliśmy o problemie mieszkańców Łysek, gdzie po opadach deszczu zalewana jest ulica Kwiatowa. Zapytaliśmy w tej sprawie Urząd Miejski w Choroszczy: czy problem zalewania tej ulicy jest znany, co jest przyczyną tego zalewania (oprócz dużych opadów deszczu) oraz czy są jakieś plany i możliwości aby ten problem rozwiązać w sposób trwały. Mamy odpowiedź od Pani rzecznik prasowej Urszuli Glińskiej:

Kwestie okresowego pojawiania się zastoisk wody — zwłaszcza po opadach deszczu czy podczas roztopów — w części ulicy Kwiatowej w Łyskach w gminie Choroszcz, zostało przez tutejszy Urząd zdiagnozowane i od dawna toczą się prace, by na trwałe wyeliminować istniejący problem powstający w miejscu połączenia odcinków ul. Kwiatowej: jednego, będącego w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (dojazd bitumiczny do ronda), oraz drugiego, stanowiącego drogę gminną o nawierzchni kruszywowej.

Gmina Choroszcz negocjuje wykup nieruchomości przewidzianych w mpzp pod planowany pas drogowy, co pozwoli na poszerzenie go, oraz proceduje przejęcie od GDDKIA części nieruchomości położonej przy rondzie, co ułatwi zastosowanie rozwiązań technicznych umożliwiających szybkie i bezpieczne odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

W tej kwestii należy jednak zauważyć, iż postępujące wzdłuż ulicy Kwiatowej infrastrukturalne zagospodarowanie terenów przyległych, odbywa się na podstawie ostatecznych decyzji wydawanych przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku — organ administracji zatwierdzający i dopuszczający do realizacji rozwiązania techniczne na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej — co ma istotny wpływ na zmianę warunków powierzchniowego odprowadzenia wód z przedmiotowego obszaru. To oznacza, że Gmina Choroszcz nie jest stroną w postępowaniach o wydanie pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku, a co za tym idzie — nie zawsze jest informowana o rozwiązaniach technicznych przyjętych podczas realizacji zabudowy na terenach przyległych do pasa drogowego.

Niezależnie od powyższego informuję, że Gmina Choroszcz do końca roku 2023 roku planuje wykonać część rozwiązań technicznych umożliwiających tymczasowe odprowadzenie wód z jezdni ulicy Kwiatowej (działanie to jest jednak funkcjonalnie powiązane z realizacją wszystkich składowych, nie zawsze zależnych od Gminy Choroszcz, mogących pomóc w rozwiązaniu problemu okresowych zastoisk wody w analizowanym miejscu).

Dodaj komentarz