Trwają konsultacje programu współpracy z NGO

Od 7 do 14 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.

Program współpracy z organizacjami określa sposób w jaki stowarzyszenia i fundacje mają współpracować z Gminą Choroszcz. Określa on również zasady wpierania takich organizacji rzeczowo lub finansowo. Zakres współpracy jest bardzo szeroki i dotyczy m.in. pomocy społecznej, kultury, historii sportu, turystyki i krajoznawstwa, zdrowotnych, ekologii i wielu innych.

Aktualnie Burmistrz Choroszczy, który ogłosił konsultacje nie będzie brał pod uwagę głosu indywidualnych mieszkańców. Do konsultacji zaproszono jedynie organizacje pozarządowe działające na terenie gminny Choroszcz.

Projekt uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii dostępne są tutaj.

Dlaczego konsultacje społeczne są takie ważne?

Zgodnie z Ustawą o Samorządzie Gminnym (art. 5a) samorządy powinny prowadzić konsultacje społeczne w sprawach ważnych dla społeczności. Mogą one przybrać różne formy (rozmów, wywiadów, warsztatów, ankiet, zadawania pytań). Sposób przeprowadzania konsultacji społecznych ustalany jest przez Radę Miejską (poza wyłączeniem konsultacji dotyczących wyboru projektów z głoszonych w Budżecie Obywatelskim). Konsultacje społeczne pozwalają mieszkańcom na podjęcie próby realnego zadbania o ważne dla nich sprawy społeczne. Pozwalają też na wprowadzenie dobrych rozwiązań, o których nie pomyśleli urzędnicy i radni pracując nad projektem uchwały. Ważnym elementem konsultacji społecznych (ich forma, sposób ogłoszenia) jest to, że pokazują one otwartość władz na słuchanie głosu mieszkańców. Zachęcamy do brania udziału w konsultacjach.

Dodaj komentarz