Stypendia szkolne 2023/2024

Od 1 do 15 września można składać wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku edukacyjnym 2023/2024. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół podstawowych i szkół średnich zamieszkali na terenie miasta i gminy Choroszcz.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się
o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 600,00 zł netto. Świadczenie wychowawcze „500 +” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych. 

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim (ul. Dominikańska 2) lub w Centrum Usług Wspólnych (ul. Sienkiewicza 29) – w CUW dostępne są do pobrania wnioski w formie papierowej. 

SZCZEGÓŁY I WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI ZNAJDUJĄ SIĘ DO POBRANIA TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz