Sesja Rady Miejskiej

W piątek 15 kwietnia 2022 roku w Budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 9:00. Podczas Sesji Radni zajmą się zmianami w budżecie na 2022 rok oraz zmianami w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz. Sesję zwołano na wniosek Burmistrza Choroszczy. Zmiany budżetowe dotyczą między innymi przesunięć i zwiększenia wydatków w takich obszarach jak Transport i Łączność, Działalność Bezosobowa, Administracja Publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa czy Kultura i Ochronna Dziedzictwa Narodowego. Szczegółowy opis zamian znajduje się w kolejnej części artykułu.

Planowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2022-2027 wraz z prognozą 5. kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027.

6. Zapytania i wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Informacja o zwołaniu Sesji Rady Miejskiej (link)

Projekty Uchwał na XXXIII Sesję Rady Miejskiej (link)


Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2022 rok.
1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo:
– w rozdziale 01095 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 248 338,48 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań zleconych gmin – zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych;
2. W dziale 600 – Transport i łączność:
– w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 505 336,00 zł w związku z
rozstrzygnięciem przetargu na realizację inwestycji pn. „Budowa odcinka drogi od ul. Sportowej do ul. 3 Maja wraz z przebudową ul. Tulipanowej w Choroszczy” dofinansowanej z RFRD.
3. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa:
– w rozdziale 70005 zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł;
– w rozdziale 70007 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 70 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych;
– w rozdziale 70095 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia.
w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe.
5. W dziale 750 – Administracja publiczna:
– w rozdziale 75011 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 4 000 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań zleconych gmin – realizacja zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego;
– w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia bezosobowe.
6. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dokonuje się:
-w rozdziale 75412 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 32 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz energię elektryczną. W planie wydatków majątkowy zwiększa się środki o 20 000,00 zł na realizację inwestycji Pn. „Budowa garażu OSP w Izbiszczach – III etap”;
-w rozdziale 75421 zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 30 000,00 zł na zakup materiałów i
wyposażenia. – zwiększenia w rozdziale 75495 po stronie dochodów i wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł w zawiązku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie.
7. W dziale 801 – Oświata i wychowanie:
– w rozdziale 80103 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 6 024,00 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań własnych gmin;
– w rozdziale 80104 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 516 558,00 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań własnych gmin;
8. W dziale 852 – Pomoc społeczna:
– w rozdziale 85230 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 300,00 zł w zawiązku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie – pomoc w zakresie dożywania.
9. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej:– w rozdziale 85395 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 3 300,00 zł w zawiązku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacja zadań na rzecz pomocy Ukrainie – wypłata jednorazowego świadczenia.
10. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza:

w rozdziale 85415 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 13 411,00 zł z w związku z planowaną do otrzymania dotacją celową na realizację zadań własnych gmin – pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.
11. W dziale 855 – Rodzina:
– w rozdziale 85502 zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł w zawiązku z planowanymi do otrzymania środkami z Funduszu Pomocy w związku z realizacja zadań na rzecz pomocy
Ukrainie – wypłata świadczeń rodzinnych.
12. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
– w rozdziale 90004 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie terenów zielonych.
– w rozdziale 90019 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę za korzystanie ze środowiska.
13. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się przesunięć pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej 92109 a 92114 oraz zwiększa się środki na zakup energii.
14. W dziale 926 – Kultura fizyczna:
– w rozdziale 92695 przesunięć pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 300,00 zł w planie wydatków bieżących.”

Źródło: „Załącznik Nr 5 do projektu uchwały Nr XXXIII/ /2022 Rady Miejskiej w Choroszczy” Biuletyn informacji Publicznej Gminy Choroszcz

Dodaj komentarz