Sesja Rady Miejskiej. Radni zdecydują o udzieleniu votum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Choroszczy.

Dnia 9 czerwca (czwartek) 2022 roku w budynku Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 12:00. Na sesji odbędą się głosowania nad udzieleniem votum zaufania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Choroszczy.

Podczas tej Sesji Radni będą głosować nad udzieleniem votum zaufania tzn. wyrażenie przez Radnych aprobatę bieżącej działalności Burmistrza. Głosowanie poprzedzone zostanie rozpatrzeniem Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2021 (na dzień publikacji tego artykuły nie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz debatą na jego temat.

Kolejnym ważnym głosowaniem będzie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Choroszczy. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym (w tym przypadku rok 2021). Głosowanie zostanie poprzedzone ) przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok, przedstawieniem sprawozdania finansowego za 2021 rok, przedstawieniem informacji o stanie mienia Gminy, przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz przedstawieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej.

Podczas sesji Radni wysłuchają sprawozdań z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021, informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2021 roku. Ponadto będą głosować nad Uchwałą dotyczącą Budżetu Obywatelskiego (zapraszamy do konsultacji tutaj) oraz zapoznają się ze sprawozdaniem z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku. Zostaną naniesione kolejne zmiany w budżecie na rok 2022 oraz zostaną nazwane nowe ulice. Na Zastawiu pojawią się między innymi Kijowska, Lwowska i Krymska.

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj). 

Sesja Rady Miejskiej będzie poprzedzona Posiedzeniem Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych, która odbędzie się o godzinie 12:00 w auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy. Szczegółowy program znajduje się tutaj.

Sesja Rady Miejskiej będzie transmitowana przez intranet za pośrednictwem portalu Esesja. Można na nim znaleźć nagrania z dotychczasowych Sesji Rady Miejskiej w Choroszczy. Nagrania znajdują się tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek Obrad

Otwarcie obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad Sesji.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składu liczbowego Komisji Rewizyjnej oraz wyboru członków Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Choroszczy.

 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2021, w tym:

1) debata

2) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2021, w tym:

1) zapoznanie się z:

a) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok,

b) sprawozdaniem finansowym za 2021 rok,

c) informacją o stanie mienia Gminy,

d) opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

2) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021,

3) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2021.

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.

 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Choroszcz konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego na 2023 rok.

 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Choroszczy.

 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/260/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 25.04.2017 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Choroszcz i nadania jej Statutu.

 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+ „.

 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Choroszcz na rok szkolny 2022/2023.

 7. Rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

 8. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021.

 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień na terenie Gminy Choroszcz na rok 2021.

 10. Przedstawienie informacji z realizacji przez kluby sportowe zadań zakresu współzawodnictwa sportowego w 2021 roku.

 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

 12. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.

 13. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.

 14. Wolne wnioski.

 

 

Dodaj komentarz