Ruszyły zapisy do świetlicy szkolnej

Rozpoczęły się zapisy dzieci do świetlicy szkolnej na rok 2023/2024 w Szkole Podstawowej w Choroszczy. Dzieci są przyjmowane na podstawie wypełnionej „karty zgłoszeniowej„, którą należy złożyć do 29.08.2022r. (wtorek) do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas 1-8, a lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 01.09.2023 r.

 

ZASADY REKRUTACJI DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY  

Rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna

Art. 105 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378)

7. 1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. 2019 poz. 502) 

 1. Do świetlicy szkolnej przyjmowane są dzieci z klas: I – VIII szkoły podstawowej, na podstawie Zasad rekrutacji do świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy szkolnej jest przekazanie do sekretariatu prawidłowo wypełnionej Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej w wyznaczonym przez szkołę terminie.
 3. Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
 4. Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia należy złożyć do 29.08.2023 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a.
 5. O kolejności przyjęć decyduje data wpływu karty zgłoszenia.
 6. Rodzic wypełniając Kartę zgłoszenia oświadcza, że podaje dane zgodnie ze stanem faktycznym.
 7. W przypadku niedostarczenia w podanym terminie stosownych dokumentów lub stwierdzeniu niezgodności danych ze stanem faktycznym stwierdza się, że wniosek nie spełnia wymagań formalnych.
 8. Liczba miejsc jest ograniczona. Wnioski i prośby indywidualne rozpatruje Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcami świetlicy szkolnej.
 9. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

                                          – obojga rodziców pracujących lub studiujących w trybie dziennym,

                                          – dojeżdżające.

 1. Dzieci rodziców niepracujących, a korzystających z obiadów, nie muszą składać wniosku zapisu do świetlicy.
 2. W przypadku ciągłej nieobecności ucznia na zajęciach świetlicowych (powyżej jednego miesiąca), rodzic jest zobowiązany do kontaktu z wychowawcą świetlicy w celu poinformowania go o przyczynach nieobecności ucznia. W przypadku dłuższej nieobecności ucznia i braku kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami uczeń zostaje skreślony z listy wychowanków świetlicy.
 3. Dyrektor szkoły powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną. Komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna składa się z wicedyrektora szkoły, z dwóch wychowawców świetlicy szkolnej, pedagoga /psychologa szkolnego.
 4. Komisja przeprowadza proces rekrutacyjny dzieci ubiegających się o przyjęcie do świetlicy na dany rok szkolny i indywidualnie rozpatruje każdy wniosek.
 5. Dzieci nieprzyjęte do świetlicy szkolnej lub zgłaszające się po terminie naboru umieszczane są na liście rezerwowej. Umieszczenie na liście rezerwowej nie uprawnia dziecka do uczęszczania do świetlicy.
 6. Świetlica szkolna rozpoczyna działalność z dniem 1 września b. r. szkolnego, a kończy w dniu zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 7. Grupa świetlicowa może liczyć nie więcej niż 25 uczniów.
 8.  Lista dzieci przyjętych do świetlicy szkolnej będzie podana do dnia 01.09.2023 r.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Choroszczy

Dodaj komentarz