Ruszył nabór ofert na zadania z dziedziny kultury na terenie Gminy Choroszcz

Nawet do 12 000 złotych na działania związane z kulturą, sztuką oraz ochroną kultury i dziedzictwa narodowego otrzymać mogą organizacje pozarządowe chcące realizować działania na terenie Gminy Choroszcz. Kto otrzyma dotacje zdecyduje Burmistrz Choroszczy, który 27 marca 2023 roku ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 na trenie Gminy Choroszcz. Na realizację tych zadań przeznaczono 37 000 złotych. To 7 tysięcy więcej niż w zeszłym roku.

Kwalifikujące się zadania

W ramach zadania mogą być realizowane:

  • działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

  • Inicjatywy służące zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, historii regionu, miejscowych atrakcji (m.in. kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, edukacja kulturalna i historyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dbałość o miejsca upamiętnienia historycznego, oznakowanie dojazdu oraz miejsc ważnych historycznie i kulturowo, tworzenie baz danych o atrakcjach gminy i lokalnym dziedzictwie kulturowym, wydawanie publikacji, itp.),

  • przedsięwzięcia kulturalne realizowane w formie koncertów, festiwali, wystaw, konferencji

  • organizowaniem życia kulturalnego lokalnej społeczności, w tym aktywizacja seniorów i/lub osób ze szczególny mi potrzebami z terenu gminy Choroszcz,

  • organizacja imprez kulturalno–rozrywkowych, festynów, w tym, w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar gminy.

  • Wspieranie rozwoju czytelnictwa.

Organizacja, która składa projekt musi wnieść wkład finansowy na poziomie co najmniej 20% wartości całego zadania. Jest to o 15% więcej w stosunku do roku ubiegłego (wkład własny na poziomie 5%). Maksymalna kwota dofinansowania zadania to 12 000 zł. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem. Zdanie musi być zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku.

Koszty kwalifikowane

Z dotacji mogą być pokryte w szczególności następujące wydatki:
a) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia, honoraria
oraz wynagrodzenia wraz z przewidywanymi prawem narzutami, płatne zgodnie
z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku (w kosztorysie do oferty należy
w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy – miesięczne
lub stawki za godzinę pracy),
b) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
c) koszty obsługi technicznej,
d) koszty wydawnicze,
e) nagrody rzeczowe i finansowe,
f) materiały niezbędne do realizacji zadania,
g) zakup usług obcych: catering, zakwaterowanie, transport,
h) wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki,
ogłoszenia).

Terminy

Ofertę należy złożyć na odpowiednim formularzu osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) do dnia 19 kwietnia 2023 roku. Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do ogłoszenia. Wnioski przesłane elektronicznie nie będą brane po uwagę.

Wybór ofert

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w 30. dniu od zakończenia naboru. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Burmistrza Chroszczy. Złożenie oferty oraz pozytywna ocena komisji nie są równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych ofert podejmuje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, po wcześniejszym zapoznaniu się protokołem prac Komisji.

Szczegóły konkursu oraz formularze znajdują się tutaj.

Dodaj komentarz