Relacja z Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej w Choroszczy odbyło się w piątek 30 czerwca. Na zebraniu pojawiło się mniej niż 10% uprawnionych osób. Przybyło 60 osób, a do głosowań dotrwało poniżej 50. 

Walnemu Zgromadzeniu przewodniczył Pan Jan Romańczuk wybrany większością głosów i podczas zebrania obradowano i głosowano nad standardowymi punktami podczas takich spotkań. Podjęto uchwały m.in. o:
– udzieleniu absolutorium Zarządowi co potwierdza dobrą pracę prezesa Adama Jakubowskiego i wiceprezes Małgorzaty Popko na rzecz spółdzielni
– przyjęto Sprawozdanie Rady Nadzorczej,  Zarządu oraz Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok, jak również podział nadwyżki bilansowej.

Podjęto też uchwałę ważną dla lokalnej społeczności dotyczącą nieodpłatnego zbycia (darowizny) na rzecz Gminy Choroszcz nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Powstania Styczniowego, oznaczonej jako działka nr 634/17, z przeznaczeniem na inwestycję drogową (pisaliśmy o tym TUTAJ). Z ramienia Urzędu Miejskiego pojawił się Zastępca Burmistrza Choroszczy Pan Mirosław Zalewski. Uchwała została przyjęta 25 głosami „za” i 19 głosami „przeciw”.  Nabycie nieruchomości w drodze darowizny potwierdza Zarządzenie Burmistrza nr 500 z dnia 10 lipca 2023. 

Kolejnym ważnym tematem była zmiana statutu spółdzielni na wniosek grupy członków spółdzielni. Zmiana dotyczyła wprowadzenia zapisu dotyczącego utraty mandatu do reprezentowania Spółdzielni w organach Spółdzielni w przypadku: skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko mieniu lub przeciwko obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnym. Zapis dotyczy członków Rady Nadzorczej i Zarządu również w obecnej kadencji. Tutaj była większa jednomyślność niż w przypadku przekazania Gminie Choroszcz działki i uchwała została przyjęta 43 głosami „za” i 3 głosami „przeciw”. 

Zarząd Spółdzielni pragnie serdecznie podziękować wszystkim obecnym na Walnym Zgromadzeniu członkom Spółdzielni za uczestnictwo i zaufanie.

Zarząd wyraża nadzieję, że kolejne Walne Zgromadzenie zaprezentuje się większą frekwencją, zwłaszcza, że podejmowana są ważne uchwały dotyczące funkcjonowania Spółdzielni.

Źródło: Spółdzielnia Mieszkaniowa, Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz