Radni zdecydują o udzieleniu votum zaufania i absolutorium dla Burmistrza Choroszczy. II Sesja Rady Miejskiej

We wtorek 28 maja 2024 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (ul. Dominikańska 2) i Sportu w Choroszczy odbędzie się II Sesja Rady Miejskiej. Początek obrad o godzinie 14:00. Na sesji odbędą się głosowania nad udzieleniem votum zaufania oraz udzielenia absolutorium dla Burmistrza Choroszczy. Radni pochylą się również nad zmianami w budżecie na 2024 rok.

Podczas tej Sesji Radni będą głosować nad udzieleniem votum zaufania tzn. wyrażeniem przez Radnych aprobaty dla bieżącej działalności Burmistrza. Głosowanie poprzedzone zostanie rozpatrzeniem Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2023 (na dzień publikacji tego artykułu nie jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej) oraz debatą na jego temat.

Kolejnym ważnym głosowaniem będzie udzielenie absolutorium Burmistrzowi Choroszczy. Udzielenie absolutorium oznacza stwierdzenie prawidłowości działania finansowego organu wykonawczego w określonym przedziale czasowym (w tym przypadku rok 2023). Głosowanie zostanie poprzedzone przedstawieniem sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok, przedstawieniem sprawozdania finansowego za 2023 rok, przedstawieniem informacji o stanie mienia Gminy, przedstawieniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku oraz przedstawieniem stanowiska Komisji Rewizyjnej).

Podczas tej sesji Radni zagłosują nad aktualizacją budżetu na rok 2024. Wśród zmian między innymi zwiększenie wydatków o 72 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet radnym Rady Miejskiej w Choroszczy w związku z podwyżką wynagrodzenia, zwiększenia wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na „Osiedlu Gaj” w Choroszczy – etap I.” czy zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na aktualizację kosztów realizacji inwestycji pn. „Roboty budowlane w zabytkowym budynku przy ul. Sienkiewicza 29 w Choroszczy – kontynuacja prac”. Na tej sesji Radni zajmą się również nowymi przystankami na terenie gminy Choroszcz.

Sesje będą poprzedzone posiedzeniami Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych (plan obrad tutaj) oraz Komisji Finansów i Infrastruktury (plan tutaj), które odbędą się w poniedziałek 27 maja o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego (Dominikańska 2).

Projekty uchwał znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z Radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie Raportu o stanie Gminy Choroszcz za rok 2023, w tym:

a) debata

b) udzielenie wotum zaufania Burmistrzowi.

 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2023, w tym:

a) zapoznanie się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok,

2) sprawozdaniem finansowym za 2023 rok,

3) informacją o stanie mienia Gminy,

4)  opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

b) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Choroszczy za rok 2023.

c) dyskusja i podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2023,

 1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargi na uchwałę Nr XXVII/244/01 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 27 grudnia 2001 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w granicach administracyjnych obejmujących wyodrębnione obszary funkcjonalne.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej „GRYPOODPORNI 65+” na 2024 rok.
 8. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 9. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zakończenie obrad sesji.

Poniżej prezentujemy listę Radnych wraz z ich oficjalnymi mediami.

1. Jacek Dąbrowski – jdabrowski@rada.choroszcz.pl

2. Piotr Krajewski – pkrajewski@rada.choroszcz.pl

3. Adam Kamieński – akamienski@rada.choroszcz.pl Blog Adama Kamieńskiego

4. Marcin Popławski – mpoplawski@rada.choroszcz.pl

5. Robert Zieliński – rzielinski@rada.choroszcz.pl

6. Dariusz Kopczewski – dkopczewski@rada.choroszcz.pl

7. Anna Wiszniewska – awiszniewska@rada.choroszcz.pl

8. Urszula Jaźwińska – ujazwinska@rada.choroszcz.pl

9. Adrian Pilis – apilis@rada.choroszcz.pl

10. Beata Marlena Jeżerys – bjezerys@rada.choroszcz.pl

11. Łukasz Borysewicz – lborysewicz@rada.choroszcz.pl

12. Piotr Paweł Dojlida  – pdojlida@rada.choroszcz.pl

13. Anna Oksztulska – aoksztulska@rada.choroszcz.pl Oficjalny profil Radnej

14. Wojciech Jan Cymbalisty – wcymbalisty@rada.choroszcz.pl

15. Dariusz Śliwonik- dsliwonik@rada.choroszcz.pl Oficjalny profil Radnego

Dodaj komentarz