Rada Miejska dokonała zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

Podczas sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 20 grudnia 2023 roku Radni dokonali zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Dotyczyły one kilku miejsc w Gminie Choroszcz. Wszystkie zmiany w planie zostały przez obecnych radnych przyjęte jednogłośnie, 14-stoma głosami za, które oddali: Anna Barbara Aponowicz, Jan Czarniecki, Jacek Dąbrowski, Piotr Paweł Dojlida, Ireneusz Jabłoński, Beata Marlena Jeżerys, Adam Kamieński, Marian Kosakowski, Andrzej Kościuczyk, Grzegorz Popko, Marcin Popławski, Piotr Waczyński, Barbara Walesiuk i Sylwia Barbara Wiśniewska. Nieobecny podczas głosowania był radny Robert Chańko.

Żaden z radnych obecnych na sesji nie zabrał głosu w tej sprawie i nie miał pytań do tej uchwały. Mieszkańcy mogli zapoznać się z planem, który został opublikowany w projektach uchwał na LIII sesję w dniu 12 grudnia. Jednakże dotarcie to tych projektów dla przeciętnego mieszkańca nie jest łatwe. W ogłoszeniach na stronie choroszcz.pl  co prawda zamieszczana jest informacja o tym, że projekty uchwał znajdują się Biuletynie Informacji Publicznej, ale nigdy nie jest podany bezpośredni link odnoszący do tych uchwał.

Poniżej znajduje się opis poszczególnych zmian, niektóre opisane są szerzej, a do pozostałych są odnośniki do uchwały. Znaczna część zmian polega na zmianie przeznaczenia działek z rolnych/leśnych na zabudowę jednorodzinną i usługową. 

1) Choroszcz: Pierwszym punktem tej uchwały jest teren Choroszczy w obrębie ulicy Powstania Styczniowego, Słowackiego i Rumiankowej. Temat poruszaliśmy w 2022 roku (TUTAJ i TUTAJ). Wówczas wniosek dotyczący przeniesienia prawa własności gruntów, który zgłosił Jan Czarniecki został przez niego w ostatniej chwili wycofany po głosie sprzeciwu mieszkańców i ostatecznie nie był poddany pod głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Spółdzielni. Wtedy Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński stwierdził, że nigdy nie wykonał żadnej inwestycji wbrew mieszkańcom i zapewnił, że tak też będzie tym razem. Czy faktycznie? Uchwalone podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej zmiany wytyczyły teren pod nowe drogi i zapewne planowane wcześniej rondo (1KDD i 1KR), układ został trochę zmodyfikowany do pierwotnych projektów. Z planów zniknęła także dotychczasowa droga dojazdowa do garaży wzdłuż bloku Powstania Styczniowego 14, która już wcześniej została zasypana.  Jest to przygotowanie pod ewentualne inwestycje, które mogą części mieszkańców odpowiadać, a innym nie. Ale czy mieszkańcy będą mogli zabrać głos w ich sprawie? Dlatego tak ważne są konsultacje i rozmowa z mieszkańcami.

Sam teren pomiędzy blokami Słowackiego 6 i Powstania Styczniowego 14 (1MW-U) przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub usługi wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz zielenią urządzoną. Na terenie przewiduje się realizację budynków mieszkalnych wielorodzinnych uzupełnionych usługami lub usługowych oraz innych obiektów budowlanych i urządzeń związanych z funkcją mieszkaniową wielorodzinną i usługową. Wysokość zabudowy – do 18 m, ale nie więcej niż 6 kondygnacji nadziemnych. (mapka załącznik nr 1 – treść uchwały TUTAJ)

2) Choroszcz: rejon ulicy Różanej w Choroszczy, który został przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi. (mapka załącznik nr 2 – treść uchwały TUTAJ)

3) Choroszcz: obszar w rejonie ulic: Torfowej i Piaskowej w Choroszczy i przeznacza się go pod drogę – istniejącą ul. Torfową. (mapka załącznik nr 3 – treść uchwały TUTAJ)

4) Choroszcz: obszar w rejonie ulicy Zastawie II, przeznaczony dotychczas w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i w części stanowiący grunt rolny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi. (mapka załącznik nr 4 – treść uchwały TUTAJ)

5) Choroszcz: rejon ulic: Podleśnej i Warszawskiej, rezerwowany dotychczas pod węzeł komunikacyjny, przeznacza się pod produkcję lub usługi, gdyż węzeł został już zrealizowany w innych liniach rozgraniczających. (mapka załącznik nr 5 – treść uchwały TUTAJ)

6) Choroszcz/Barszczewo: rejon ulicy Wiatrakowej oraz Zastawie II, stanowiący dotychczas grunt rolny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi, z wyłączeniem gruntów rolnych klasy RIII. (mapka załącznik nr 6 – treść uchwały TUTAJ)

7) Choroszcz/Barszczewo: południowo-zachodnia część obrębu Barszczewo oraz obszar położony a południe od tego terenu, stanowiący dotychczas grunt rolny przeznacza się pod na części pod wydobycie kruszywa. (mapka załącznik nr 7 – treść uchwały TUTAJ)

8) Dzikie/Żółtki: obszar po wschodniej stronie drogi biegnącej z miasta Choroszcz do wsi Dzikie, przeznaczony na części pod usługi rzemieślnicze, a w większości stanowiący dotychczas grunt rolny i leśny z istniejącym siedliskiem , przeznacza się na pod produkcję lub usługi oraz zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi, a częściowo w pasie technologicznym linii 110 kV rezerwuje się teren pod projektowaną drogę. (mapka załącznik nr 8 – treść uchwały TUTAJ)

9) Dzikie: teren położony po wschodniej stronie drogi biegnącej z miasta Choroszcz do wsi Dzikie dotychczas przeznaczony w części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, a w części pod las przeznacza się w całości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

10) Krupniki: rejon ulic: Różanej i Szmaragdowej oraz w rejon ulicy Perłowej, stanowiące enklawy gruntów leśnych wśród istniejącej zabudowy przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi.

11) Krupniki: rejon ulicy Węgierskiej, przeznaczony dotychczas pod las, a sklasyfikowany jako RV przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (mapka załącznik nr 11 – treść uchwały TUTAJ)

12) Kruszewo: tereny na południe od drogi powiatowej nr 1535B i na wschód od wsi Kruszewo, z zabudowy zagrodowej przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (mapka załącznik nr 12 – treść uchwały TUTAJ)

13) Mińce: teren położony przy drodze powiatowej nr 1547B, stanowiący dotychczas grunt rolny przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. (mapka załącznik nr 13 – treść uchwały TUTAJ)

14) Porosły: obszar pomiędzy drogą krajową nr 8, a drogą wojewódzką nr 676, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem do działalności gospodarczej, pozostawia się w dotychczasowym przeznaczeniu, ale likwiduje projektowaną drogę. (mapka załącznik nr 14 – treść uchwały TUTAJ)

15) Porosły: obszar przy ulicy Owocowej przeznaczony dotychczas pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi oraz rezerwuje się teren pod projektowaną drogę. (brak załącznika w uchwale)

16) Żółtki: obszar położony w obrębie geodezyjnym Żółtki przy drodze gminnej nr 106255B, pozostawia się w dotychczasowym przeznaczeniu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, ale wyklucza się zabudowę szeregową i zmienia projektowany układ komunikacyjny. (mapka załącznik nr 15 – treść uchwały TUTAJ)

Radny z tego okręgu Robert Chańko był nieobecny podczas tej sesji Rady Miejskiej, ale przy tym punkcie głos zabrał Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, który powiedział: są to tereny gminne i są przygotowywane pod sprzedaż tak jak każde tereny gminne. Ale wypłynęło nieporozumienie wśród okolicznych mieszkańców (Żółtek, Dzikich i Kolonii Dzikie), którzy zostali wprowadzeni w błąd, że ktokolwiek kupi te tereny powstaną tam bloki czy szeregówki – jest to wierutne kłamstwo, dodał. Jest to tylko zabudowa wolnostojąca (MNW) i zabudowa bliźniacza (MNB), a też niektórzy przecież mają większe domy jednorodzinne od bliźniaków – nie ma mowy tutaj o żadnych szeregówkach. 

17) Barszczewo: obszar przy przecięciu drogi powiatowej nr 1548B i drogi gminnej nr 106265B, przeznaczony dotychczas pod zabudowę zagrodową oraz przetwórstwo i produkcję rolniczą, przeznacza się pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub usługi. (mapka załącznik nr 16 – treść uchwały TUTAJ)

PEŁNA TREŚĆ UCHWAŁY ZNAJDUJE SIĘ TUTAJ

Źródło: strony Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz