Problem z łosiami? Mamy odpowiedź RDLP

Przed dwoma tygodniami napisaliśmy o problemie z niszczeniem upraw gminnych rolników przez łosie. W poprzednim tygodniu otrzymaliśmy odpowiedź od Jarosława Krawczyka – rzecznika prasowego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. 

Horyzonty Choroszczy: Czy populacja łosi w naszym regionie jest rzeczywiście duża? Jak to wygląda na przestrzeni ostatnich lat?

Jarosław Krawczyk: Populacja łosi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku [RDLP] wzrosła z liczebności 1142 osobników (rok 2000) do 10 261 (rok 2022). 

HoCho: Czy rolnicy z naszej gminy sygnalizują ten problem? Ile macie takich zgłoszeń z terenu Gminy Choroszcz?

J.K.: Nie mamy takich informacji z poziomu gminy ale wniosków od rolników o szacowanie szkód od łosi w uprawach rolnych (w tym sadowniczych) przybywa z każdym rokiem w RDLP.

HoCho: Czy są w związku z tym planowane jakieś interwencje?

J.K.: RDLP stoi na stanowisku, że należy przywrócić możliwość regulacji populacji łosi przez polowania, co pozwoli ograniczać szkody w uprawach rolnych , w lesie, ograniczać liczbę wypadków komunikacyjnych z udziałem tych zwierząt. RDLP prawie co roku występuje do ministra właściwego do spraw środowiska z takim postulatem. W obszarze działania RDLP w Białymstoku prowadzony jest monitoring łosi, monitoring szkód, zrealizowano kilka tematów badawczych, napisano strategię ochrony i gospodarowania tym gatunkiem, odbyto wiele konferencji i spotkań na różnych szczeblach. W tej kwestii istnieją opinie Polskiego Związku Łowieckiego, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, RDOŚ, Podlaskiej Izby rolniczej, organizacji społecznych.

HoCho: Gdzie ewentualnie rolnicy mogą zgłaszać się w tej sprawie?

J.K.: Sprawę występowania z wnioskami o szacowanie szkód od łosi reguluje art. 50 ustawy Prawo łowieckie z 13 października 1995r.:

Art. 50. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną

1. Skarb Państwa odpowiada za szkody, o których mowa w art. 46 odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania ust. 1, wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną.
1a. (uchylony)
1b. Skarb Państwa odpowiada za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46 odszkodowanie za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzone przez zwierzynę lub przy wykonywaniu polowania ust. 1 pkt 1, na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich.
2. Za szkody, o których mowa w ust. 1, wyrządzane na obszarach:
1) obwodów łowieckich leśnych odszkodowania wypłaca Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe ze środków budżetu państwa;
2) obwodów łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
3. Za szkody, o których mowa w ust. 1b, odszkodowania wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa.
4. Oględzin i szacowania szkód, o których mowa w ust. 1 i 1b, dokonują przedstawiciele podmiotów właściwych do wypłaty odszkodowania.

W imieniu mieszkańców bardzo dziękujemy za szczegółowe odpowiedzi na zadane pytania. 

Dodaj komentarz