Praca w Urzędzie Miejskim – robotnik gospodarczy poszukiwany

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje pracownika na stanowisko robotnika gospodarczego. Osoba, która chce podjąć tę pracę musi spełnić wymagania: obywatelstwo polskie, stan zdrowia pozwalający na świadczenie pracy robotnika gospodarczego oraz posiadać prawo jazdy kategorii B.

Do zadań osoby zatrudnionej na stanowisku robotnika gospodarczego będzie należało między innymi prace remontowe i konserwacyjne w obiektach komunalnych oraz bieżące ich utrzymanie.

Oferty można składać do 12 sierpnia 202 roku

Wymagane dokumenty:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (CV),

  • kopie świadectw pracy,

  • kopie dokumentów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, praw jazdy,

  • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

  • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…”, w terminie do dnia 12 sierpnia 2022 roku do godziny 12:00.

Szczegóły dotyczące oferty znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego (tutaj)

na podst. mat. UM w Choroszczy

Dodaj komentarz