Praca w Urzędzie Miejskim. Poszukiwany podinspektor w Wydziale Finansów

Urząd Miejski w Choroszczy poszukuje pracownika na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym. Od osób kandydujących na to stanowisko wymaga się średniego lub wyższego wykształcenia o specjalności rachunkowość, finanse, ekonomia. . Mile widziana będzie również jeżeli osoba ubiegająca się o te stanowisko będzie miała co najmniej 3-letni staż pracy w księgowości (preferowane doświadczenie w księgowości budżetowej) oraz legitymowanie się co najmniej 6 – miesięcznym stażem w administracji publicznej.

Oferty przyjmowane są w terminie do godz. 12.00 dnia 17 października 2022 roku.

Do zadań osoby zatrudnionej będzie należało między innymi: prowadzenie księgowości budżetowej, kompletowanie dokumentacji dowodów księgowych, kontrola wyciągów, kompletowanie dowodów podatkowych i przekazywanie ich do księgowości podatkowej, przekazywanie środków dla jednostek budżetowych zgodnie z planem finansowym gminy, sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym (wstępna kontrola), bieżące dekretowanie i księgowanie dochodów budżetowych, wprowadzanie do budżetu danych jednostkowych ze sprawozdań kwartalnych dotyczących realizacji dochodów, przygotowanie danych dla Skarbnika Gminy i Głównego księgowego niezbędnych do przygotowania sprawozdań i informacji o wykonaniu budżetu gminy, sporządzania sprawozdań statystycznych.

Aby wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, należy złożyć zestaw dokumentów, spis których podajemy poniżej:

  • list motywacyjny,

  • życiorys (CV),

  • kopie świadectw pracy,

  • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia,

  • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

  • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko podinspektora w Wydziale Finansowym”

Szczegóły na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego (tutaj).

Dodaj komentarz