Praca w Szpitalu w Choroszczy

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy (Pl. dr Z. Brodowicza 1,16070 Choroszcz) poszukuje pracowników na poniższe stanowiska pracy:

Lekarz specjalista neurologii i lekarz POZ


Pełna treść ogłoszeń konkursowych dostępna jest na stronie szpitala

Przełożona Pielęgniarek

Kandydaci na w/w stanowisko winni posiadać kwalifikacje zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 2023.1515 tj.).

Kandydaci zgłaszając się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowanego stanowiska, dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata;
 5. kopie dokumentów, o których mowa w punkcie 2 i 4, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonywane przez kandydata, na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postepowania konkursowego na dane stanowisko
 8. oświadczenie, że kandydat zapoznał się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez SPP ZOZ dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, której treść znajduje się poniżej treści ogłoszenia o konkursie.

Dokumenty, o których mowa wyżej, kandydaci zgłaszający się do konkursu składają w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, (o zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu do SPP ZOZ w Choroszczy, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą), na adres:

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza
w Choroszczy 16-070 Choroszcz, Pl. Z. Brodowicza 1

 • Komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie, na której kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu kontaktowego oraz adnotację o treści: „Konkurs na stanowisko Przełożonej pielęgniarek”
 • rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur odbędzie się w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy w terminie 60 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

  Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie szpitala

Magazynier

Wymagania:
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,
– aktualne badania sanitarno-epidemiologiczne,
– mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

Zakres zadań:
– przyjmowanie i wydawanie artykułów żywnościowych,
– dbanie o zachowanie czystości w pomieszczeniach magazynu żywnościowego,
– dbanie o zachowanie odpowiednich warunków (temperatura, wilgotność) do przechowywania żywności,
ochrona przechowywanej żywności przed zanieczyszczeniem, zepsuciem, uszkodzeniem, kradzieżą,
– obsługa programu gospodarki magazynowej InfoMedica Plus.

Wymagane dokumenty: podanie, CV.

Zgłoszenie można wysłać na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując: „CV magazynier”, lub na adres pracodawcy do dnia 22.01.2024 r. 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie szpitala

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

 

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie szpitala

Psycholog

Wymagania:
– wykształcenie wyższe – tytuł zawodowy magistra psychologii,
– komunikatywność i umiejętność współpracy,
– odpowiedzialność i zaangażowanie,
– dobra organizacja pracy,
– mile widziane doświadczenie w pracy z pacjentem.

Zakres zadań:
– nawiązywanie kontaktu z pacjentem oddziału psychiatrii sądowej, zapewnianie mu poczucia bezpieczeństwa i komfortu psychicznego,
– przeprowadzanie wywiadu, obserwowanie zachowania, wysłuchanie pacjenta,
– analizowanie przyczyn zaburzeń pacjenta, dokonywanie diagnozy jego problemów,
– współpraca z rodziną pacjenta, diagnozowanie problemów relacyjnych,
– wybór odpowiedniej metody i techniki diagnostycznej,
– gromadzenie informacji o osobach poddawanych ocenie psychologicznej oraz o efektach pracy z psychologiem,
– współpraca z lekarzami leczącymi pacjentów.
 
Wymagane dokumenty: podanie, CV, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Zgłoszenie można wysłać: na adres mail szpital@sppchoroszcz.med.pl, w tytule wpisując: „CV psycholog”, lub na adres pracodawcy do dnia 31.01.2024 r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie szpitala

Konkursy na stanowiska pielęgniarek oddziałowych

Na stronie szpitala znajduje się również kilka konkursów na stanowiska pielęgniarek oddziałowych:  – szczegóły TUTAJ.

Źródło i zdjęcie: Szpital w Choroszczy

Dodaj komentarz