Praca w Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy

Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy Andrzej Winnicki ogłosił nabór na wolne stanowisko pracy: główny księgowy

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.
 4. Posiadanie znajomości języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Spełnianie jednego z poniższych warunków:
 6. ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości;
 7. ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości;
 8. wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 9. posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych lub certyfikatu księgowego, wydanego na podstawie odrębnych przepisów.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość programów: Księgowość Budżetowa – Usługi Informatyczne Info-System, Płace VULCAN, Płatnik, SIO, GUS, BeSti@ oraz obsługa bankowości elektronicznej,
 2. Znajomość rachunkowości budżetowej, planu kont i klasyfikacji budżetowej oraz zasad dyscypliny finansów publicznych.
 3. Znajomość zasad rozliczania projektów finansowanych z funduszy UE.
 4. Umiejętność kompleksowej obsługi kilku jednostek.

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie rachunkowości CUW oraz placówek obsługiwanych przez CUW zgodnie
  z obowiązującymi przepisami i zasadami:
  a) zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych oraz ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;
  b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości
  finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia jednostki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za mienie, nadzorowanie całokształtu prac poszczególnych pracowników z zakresu księgowości.
 2. Prowadzenie gospodarki finansowej CUW oraz  jednostek obsługiwanych przez CUW zgodnie z obowiązującymi zasadami:
  a) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,
  b) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
  c) przestrzeganie rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
  d) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.
 3. Opracowywanie projektów planów finansowych dla placówek obsługiwanych przez CUW i ich realizowanie.
 4. Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki.
 5. Dokonywanie wstępnej kontroli:
  a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych
  i finansowych.
 6. Prowadzenie ewidencji księgowych, w tym ewidencji środków trwałych.
 7. Sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym
  i dekretowanie ich.
 8. Dokonywanie przelewów.
 9. Dokonywanie rozliczeń z tytułu podatku VAT.
 10. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej, finansowej i GUS.
 11. Prawidłowe archiwizowanie dokumentacji finansowej.
 12. Informowanie Dyrektorów poszczególnych placówek o sytuacji finansowej jednostki na podstawie analiz wykonania planów finansowych.
 13. Wykonywanie innych, wyżej nie wymienionych zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych należą do kompetencji głównego księgowego.

 Wymagane dokumenty:

 1. CV lub kwestionariusz osobowy,
 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających nabyte kwalifikacje,
 3. Kserokopie dokumentów potwierdzających dotychczasowe zatrudnienie,
 4. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 5. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 7. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
  (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 ), oraz potwierdzenie zapoznania się z klauzulą informacyjną,
 8. Kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 530) – kopia dokumentu stwierdzającego niepełnosprawność.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 16 lutego 2024 do godziny 15.00 osobiście w kadrach Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz lub pocztą – w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego CUW”.
 2. Przedłożone kopie dokumentów należy uwierzytelnić własnoręcznym podpisem
  z klauzulą „za zgodność z oryginałem” oraz datą.

Warunki pracy na stanowisku:

 1. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę.
 2. Wymiar czasu pracy – pełny etat.
 3. Zatrudnienie od: 27 lutego 2024 roku.
 4. Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6-ciu miesięcy.
 5. Praca wykonywana w budynku Centrum Usług Wspólnych w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 29. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. Na stanowisku pracy zachowane są warunki ergonomii. Budynek nie jest wyposażony w windę. Budynek nie jest przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
 1. Warunki płacowe: wynagrodzenie zasadnicze + dodatek za wieloletnią pracę + dodatek funkcyjny + premia uznaniowa, zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników CUW.

Informacje dodatkowe:

 1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%.
 2. Kandydaci spełniający wymagania niezbędne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru telefonicznie lub emailem.
 3. Kandydat wybrany do zatrudnienia będzie zobowiązany do złożenia oryginału aktualnego zapytania o udzielenie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz oryginałów złożonych kopii dokumentów.
 4. Oferty złożone po terminie (liczy się data wpływu ofert do CUW), w sposób inny niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów lub niebędące odpowiedzią na ogłoszony nabór nie będą uwzględnione w prowadzonym postępowaniu.
 5. Informacja o wyniku naboru podana będzie do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
  w Choroszczy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Usług Wspólnych
  w Choroszczy ul. Sienkiewicza 29, 16-070 Choroszcz.
 6. Oferty, które wpłyną niekompletne lub po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane. Złożone dokumenty aplikacyjne nie podlegają zwrotowi.
 7. Dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy brali udział w procesie rekrutacji będą przechowywane w archiwum zakładowym. Mogą być odbierane osobiście przez osoby zainteresowane w ciągu miesiąca od dnia zakończenia procedury naboru (po podaniu nazwy konkursu, za okazaniem dowodu tożsamości) w pokoju kadr. Po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

Dokumenty aplikacyjne można pobrać TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz