Praca i staż w Urzędzie Miejskim – nabór do 30 stycznia

Urząd Miejski w Choroszczy planuje zatrudnić dwie osoby na stanowiskach podinspektorów. Poszukuje również chętnych na staż. Praca czeka w Wydziale Spraw Obywatelskich oraz Wydziale Inwestycji i Infrastruktury. Stanowisko odbywania stażu nie jest wskazane w ogłoszeniu.

Staż

Osoby, które chcą ubiegać się o staż powinny do 30 stycznia 2023 złożyć osobiście lub wysłać mailem list motywacyjny, CV oraz dokumenty potwierdzające wykształcenie oraz dotychczasowy przebieg pracy na maila urząd@choroszcz.pl lub złożyć je osobiście w Urzędzie Miejskim (ul. Dominikańska 2). Preferowane jest wykształcenie średnie lub wyższe w zakresie administracji, prawa lub ekonomii. Szczegółowych informacji udziela p. Dorota Tomicka, tel.: 85 713 22 11.

Podinspektor w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury

Osoby chcące się ubiegać o to stanowisko muszą spełnić następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku, posiadać wykształcenie wyższym techniczne w zakresie budownictwa, drogownictwa lub pokrewnych oraz posiadanie praw jazdy kat. B.

Dodatkowymi wymaganiami są: posiadanie minimum 3-miesięcznego zatrudnienia administracji publicznej, znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie przyrody w zakresie wycinki drzew i krzewów, ustawy o samorządzie gminnym oraz przepisów wykonawczych do ww. ustaw, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz praktyczna umiejętność pracy przy komputerze,

 

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawo jazdy,

 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór w ogłoszeniu o naborze)

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 30 stycznia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące naboru tutaj.

 Podinspektor w Wydziale Spraw Obywatelskich

Osoby chcące się ubiegać o to stanowisko muszą spełnić następujące warunki: posiadać obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, posiadać wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności administracja, prawo, ekonomia, zarządzanie, posiadanie praw jazdy kat. B. Wymaganiem dodatkowym jest co najmniej roczny staż pracy w administracji publicznej.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie zajmowała się prowadzeniem spraw związanych z ewidencją ludności, organizowaniem i nadzorowaniem działań na rzecz powszechnego obowiązku obrony.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,

 • życiorys (CV),

 • kopie świadectw pracy,

 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawo jazdy,

 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,

 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (wzór w ogłoszeniu o naborze).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..” w terminie do godz. 12.00 dnia 30 stycznia 2023 roku.

Szczegóły dotyczące naboru tutaj.

Na podstawie choroszcz.pl oraz Biuletynu Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Choroszczy

Dodaj komentarz