M-GOPS poszukuje pracownika

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Choroszczy poszukuje pracownika na stanowisko referenta. Od osób kandydujących na to stanowisko wymaga się ukończonych studiów licencjackich lub magisterskich o specjalności administracja, prawo, pomoc społeczna, posiadania prawa jady kategorii B, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, oraz stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Do zadań na stanowisku będzie należało:

 • udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczeń rodzinnych zgodnie
  z obowiązującymi przepisami prawa;

 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych oraz gromadzenie wymaganych prawem dokumentów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych;
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych;
 • przyjmowanie i przekazywanie odwołań od decyzji wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu;
 • przygotowanie list wypłat przyznanych świadczeń;
 • prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej świadczeń rodzinnych;
 • współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z urzędami wojewódzkimi;
 • przygotowywanie materiałów statystycznych i analitycznych.

Osoby ubiegające się o zatrudnienie, powinny złożyć komplet dokumentów w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Choroszczy (Choroszcz, ul. Dominikańska 2,) do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godziny 15:00 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko…..”.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • życiorys (CV),
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie dyplomów potwierdzające posiadane wykształcenie, uprawnienia, prawa jazdy,
 • kopie zaświadczeń potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń,
 • oświadczenie kandydata o tym, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu
  za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.

Więcej szczegółów oraz treść ogłoszenie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Choroszczy (tutaj).

Dodaj komentarz