Mniej na kulturę. Kolejny konkurs na realizację działań związanych z kulturą i sztuką

To kolejne ogłoszenie konkursu na realizację zdań związanych z kulturą w przeciągu 2 tygodni. Poprzedni konkurs został unieważniony. W aktualnym dla organizacji do podziału jest o 17 000 złotych mnie niż było w pierwszym ogłoszeniu. W puli do podziału zostało tylko 20 000 z wcześniejszych 37 000 zł. To nie jedyna zła informacja dla organizacji pozarządowych chcących skorzystać ze środków publicznych Gminy Choroszcz. W tym roku będą one musiały dołożyć do zadań więcej, bo aż 20% (rok temu było to 5%). O powody zmniejszenia środków zapytaliśmy mailowo rzeczniczkę Burmistrza Choroszczy.

W konkursie można zdobyć  do 12 000 złotych na działania związane z kulturą, sztuką oraz ochroną kultury i dziedzictwa narodowego. Otrzymać je mogą mogą organizacje pozarządowe chcące realizować działania na terenie Gminy Choroszcz. Burmistrz Choroszczy ogłosił nabór ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 na trenie Gminy Choroszcz. Oferty oceni komisja, ale z godnie z uchwalonym przez Burmistrza Choroszczy regulaminem, to on ostatecznie zdecyduje komu zostaną przyznane dotacje.

Kwalifikujące się zadania

W ramach zadania mogą być realizowane:

działania upowszechniające dorobek amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru, a także rękodzieła ludowego,

  • Inicjatywy służące zachowaniu i popularyzacji dziedzictwa kulturowego, kultury ludowej, historii regionu, miejscowych atrakcji (m.in. kultywowanie oraz zachowanie wielonarodowej tradycji i regionalnego folkloru, edukacja kulturalna i historyczna wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych, dbałość o miejsca upamiętnienia historycznego, oznakowanie dojazdu oraz miejsc ważnych historycznie i kulturowo, tworzenie baz danych o atrakcjach gminy i lokalnym dziedzictwie kulturowym, wydawanie publikacji, itp.),
  • przedsięwzięcia kulturalne realizowane w formie koncertów, festiwali, wystaw,
  • organizowaniem życia kulturalnego lokalnej społeczności, w tym aktywizacja seniorów i/lub osób ze szczególny mi potrzebami z terenu gminy Choroszcz,
  • organizacja imprez kulturalno–rozrywkowych, festynów, w tym, w ramach obchodów jubileuszy powstania i działalności organizacji pozarządowych, obejmujących zasięgiem obszar gminy.
  • Organizacja, która składa projekt musi wnieść wkład finansowy na poziomie co najmniej 20% wartości całego zadania. Maksymalna kwota dofinansowania zadania to 12 000 zł. Jedna organizacja może złożyć tylko jeden wniosek. O dotacje mogą ubiegać się wyłącznie oferenci, którzy prowadzą działalność statutową w dziedzinach objętych konkursem. Zdanie musi być zrealizowane do 31 grudnia 2022 roku.

Koszty kwalifikowane

Z dotacji mogą być pokryte w szczególności następujące wydatki:
a) wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia, honoraria
oraz wynagrodzenia wraz z przewidywanymi prawem narzutami, płatne zgodnie
z cenami obowiązującymi na lokalnym rynku (w kosztorysie do oferty należy
w szczególności określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy – miesięczne
lub stawki za godzinę pracy),
b) wynajem obiektów i sal niezbędnych do przeprowadzenia zadania,
c) koszty obsługi technicznej,
d) koszty wydawnicze,
e) nagrody rzeczowe i finansowe,
f) materiały niezbędne do realizacji zadania,
g) zakup usług obcych: catering, zakwaterowanie, transport,
h) wydatki związane z działaniami promocyjnymi zadania (m.in. plakaty, ulotki,
ogłoszenia).

Terminy

Ofertę należy złożyć na odpowiednim formularzu osobiście lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) do dnia 26 kwietnia 2023 roku. Do wniosku należy dołączyć klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. Wnioski przesłane elektronicznie nie będą brane po uwagę.

Wybór ofert:

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi nie później niż w 30. dniu od zakończenia naboru. Oceny ofert dokona Komisja powołana przez Burmistrza Chroszczy. Komisja może posiłkować się opiniami zewnętrznych specjalistów. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Ostateczną decyzję o wyborze ofert i wysokości przyznanych ofert podejmuje Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński, po wcześniejszym zapoznaniu się protokołem prac Komisji

Wyniki zostaną podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Choroszczy (wewnątrz budynku), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu oraz na stronie www.choroszcz.pl. Będziecie Państwo mogli się z nimi zapoznać również na Horyzontach Choroszczy.

Ogłoszenie i szczegółowy regulamin znajdziecie w Biuletynie Informacji Publicznej (tutaj).

Dodaj komentarz