LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W piątek 26 kwietnia 2024 roku na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy odbędzie się LV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 12:00. Posiedzenie odbywa się w „starym” składzie Rady Miejskiej, to znaczy wybranym w wyborach w 2018 roku.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Choroszczy.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad gospodarki nieruchomościami należącymi do zasobu Gminy Choroszcz.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Planu Ogólnego Gminy Choroszcz.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
 9. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2023 roku.
 10. Przedstawienie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2023 rok.
 11. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
  w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2023 r.
 12. Przedstawienie sprawozdania Burmistrza Choroszczy w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2023.
 13. Przedstawienie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Choroszcz na lata 2023-2026.
 14. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 16. Wolne wnioski.
 17. Zakończenie obrad Sesji.

Sesja będzie poprzedzona komisją, która odbędzie się w środę 24 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy przy ul. Dominikańskiej 2. Porządek posiedzenia znajdziecie tutaj.

Przypominamy, że każdy obywatel ma prawo do udział w Sesji oraz Komisji, zgłaszania wniosków oraz zadawania pytań do władz miasta i gminy. Zachęcamy do korzystania z tego prawa oraz do kontaktu przed sesją z radnymi ze swoich okręgów, którzy reprezentują mieszkańców i mają zadanie działać w ich interesie.

 1.  

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

Transmisja sesji VIDEO TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz