LIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W środę 21 lutego 2024 roku na sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Choroszczy odbędzie się LIV Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 12:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Białostockiemu w 2024 roku na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na: Przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 1548B Barszczewo-Ogrodniki (Gmina Choroszcz)”.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Prawosławnej pw. Opieki Matki Bożej w Choroszczy w formie dotacji na prace konserwatorskie przy zabytku.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Józefa w Złotorii w formie dotacji na prace konserwatorsko-remontowe przy zabytku.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. 
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Choroszcz dla potrzeb mieszkańców.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Choroszcz w 2024 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w mieście Choroszcz oraz miejscowościach Klepacze i Krupniki.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Porosły i Łyski.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków całkowitego lub częściowego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania i szczegółowych warunków przyznawania usług sąsiedzkich, wymiaru i zakresu usług sąsiedzkich oraz sposobu rozliczania wykonywania takich usług.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego w Białymstoku na kadencję 2024-2027.
 18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choroszczy za 2023 rok.
 19. Przedstawienie sprawozdań z prac Komisji Rady Miejskiej w Choroszczy za 2023 rok:
  – Komisji Rewizyjnej,
  – Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  – Komisji Finansów, Infrastruktury, Oświaty i Spraw Społecznych
 20. Informacja Burmistrza Choroszczy w sprawie ustalonych opłat adiacenckich spowodowanych zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 21. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 22. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad Sesji.
 1.  

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

Transmisja sesji VIDEO TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz