LIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy

W środę 20 grudnia 2023 roku na auli Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy odbędzie się LIII Sesja Rady Miejskiej w Choroszczy. Początek obrad o godzinie 10:00.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad Sesji.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Choroszcz na 2023 rok.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Choroszcz na lata 2023-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2028.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wydatków budżetu gminy, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Choroszcz na lata 2024-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2028.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choroszcz na rok 2024.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia przez Gminę Choroszcz zarządzania publicznymi drogami powiatowymi.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Choroszcz oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Choroszcz w obrębach Barszczewo, Dzikie, Krupniki, Kruszewo, Mińce, Porosły, Żółtki i m. Choroszcz.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyodrębnienia środków na dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2024 roku w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sadu Rejonowego w Białymstoku.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Choroszcz z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Choroszcz.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 20. Informacja Burmistrza Choroszczy z działalności międzysesyjnej.
 21. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności międzysesyjnej.
 22. Wolne wnioski.
 23. Zakończenie obrad Sesji.

Z projektami uchwał można się zapoznać TUTAJ.

Transmisja sesji VIDEO TUTAJ

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz