Konsultacje (nie)społeczne – gospodarka odpadami

Burmistrz Choroszczy ogłosił konsultacje społeczne dotyczące odpadów. Do 11 września oczekuje na uwagi dotyczące projektów uchwał:

  1. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Choroszcz
  2. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę

Uwagi mogą zgłosić jedynie organizacje społeczne, które działają na terenie Choroszczy. Organizacje jeżeli chcą zgłosić uwagi, powinny to zrobić na piśmie używając do tego formularza dostępnego na stronie choroszczańskiego magistratu (tutaj). Pełna treść uchwał (tutaj)

Konsultacje niespołeczne

Choć sprawa taka jak gospodarka odpadami dotyczy niewątpliwie każdego z mieszkańców, to w Gminie Choroszcz nie mają oni możliwości wziąć udziału w konsultacjach społecznych. Niemal wszystkie konsultacje społeczne w Gminie Choroszcz skierowane są do organizacji pozarządowych, które zazwyczaj nie składają uwag z różnych przyczyn (nie jest to obszar ich działalności, część z nich jest w mniejszym lub większym stopniu związana z urzędem poprzez korzystanie z pomocy lub dotacji). Osoba prywatna, która chciałaby złożyć uwagi w konsultacjach społecznych nie ma takiej możliwości. Może prosić, którąś z organizacji żeby w jego imieniu złożyła uwagi. Opinie zebrane w konsultacjach finalnie i tak są niewiążące, można by rzec, że idą do kosza.

Konsultacje ze wszystkimi mieszkańcami są możliwe. W gminie Choroszcz takie miały miejsce w 2019 roku, gdy likwidowano jednostki pomocnicze – osiedla (posiadające swoje rady i przewodniczących, będących ciałem opiniotwórczym i doradczym dla radnych). Protokół z tamtych konsultacje dostępny jest tutaj.

Jak zabrać głos?

Poza konsultacjami społecznymi uwagi do uchwał mogą zgłaszać Radni i Radne. Uchwały publikowane są przed każdą Sesją Rady Miejskiej w Biuletynie Informacji Publicznej. Informujemy o nich w naszym serwisie. Jeżeli chcielibyście wnieść uwagi do uchwał zachęcamy do kontaktu z Radnymi, którzy sprawują władzę w Waszym imieniu. Można wziąć też udział osobiście w komisjach i sesjach Rady Miejskiej, które są otwarte dla każdej zainteresowanej osoby. Zachęcamy do włączania się współtworzenie gminy i uczestnictwa w podejmowaniu decyzji, które dotyczą mieszkańców i ich otoczenia.

Dodaj komentarz