Konsultacje mobilności w Białostockim Obszarze Funkcjonalnym

Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) zaprasza mieszkańców gmin zrzeszonych w BOF, także więc mieszkańców Gminy Choroszcz, do konsultacji społecznych dotyczących Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej do roku 2035. Mieszkańcy gminy Choroszcz będą mogli wnieść swoje uwagi dotyczące mobilności i transportu.

Konsultacje odbędą się
 w środę 13 lipca 2022 roku
w siedzibie Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy
(Choroszcz. ul. H. Sienkiewicza 29)
o godz. 17.00

Czym jest SUMP? SUMP (z ang. Sustainable Urban Mobility Plan) – to Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej), który jest długoterminową strategią, nastawioną na zapewnienie użytkownikom dobrego dostępu do celów podróży oraz związanych z tym usług, wraz z planem ich wdrożenia.

Komisja Europejska w Wytycznych Opracowanie i wdrożenie planu zrównoważonej mobilności miejskiej, wskazała, jakimi cechami charakteryzuje się SUMP, i są to:

– długoterminowa wizja oraz przejrzysty plan wdrożenia,
– podejście partycypacyjne,
– zbilansowany i zintegrowany rozwój wszystkich środków transportu,
– integracja pozioma i pionowa,
– ocena obecnej i przyszłej skuteczności,
– regularne monitorowanie, przegląd oraz raportowanie,
– branie pod uwagę kosztów zewnętrznych dla wszystkich środków transportu.

Czym jest mobilność? To nie tyle przemieszczanie się osób, ile zapewnienie im dostępności do celów. Dzięki temu, niekiedy wręcz rezygnuje się z „typowego” przemieszczania się na rzecz zrealizowania danej sprawy lokalnie. Podejście takie idzie w parze z coraz popularniejszym trendem, według którego pojęcie „transport” zastępuje się „mobilnością”. W ten sposób uwypukla się dwie kwestie: (1) kładzie się większy nacisk na potrzeby użytkowników systemu transportowego, co związane jest nie tylko z chęcią przemieszczania się, lecz – z bardziej fundamentalną – potrzebą dostępu do określonych usług. Od dawna stanowiła ona fundament teorii transportu, ale dopiero teraz staje się elementem, który aktywnie można kształtować; (2) coraz wyraźniej artykułuje się znaczenie niezmotoryzowanych sposobów przemieszczania się pozwalających na zaspokajanie tychże potrzeb – wobec coraz większej dominacji i popularności motoryzacji, ale też narastania problemów z nią związanych (w tym: kwestii środowiskowych, adaptacji i zapobiegania zmianom klimatu).

Podstawowe cele planu mobilności:

– zapewnienie wszystkim obywatelom takich opcji transportowych, które umożliwiają dostęp do celów podroży i usług,
– poprawa stanu bezpieczeństwa,
– przyczynianie się do redukcji zanieczyszczenia powietrza i hałasu, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii,
– poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów,
– pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska miejskiego z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości.

Główne korzyści dla mieszkańców BOF z wdrożenia SUMP to:

– lepsza mobilność i dostępność BOF – planowanie skierowane na zrównoważony transport i mobilność skutkować będzie optymalną poprawą sytuacji mieszkańców BOF w zakresie ich mobilności, co ułatwi dostęp do wszystkich obszarów miejskich oraz usług tam oferowanych;

– większa konkurencyjność BOF i dostęp do finansowania – SUMP BOF potencjalnie może zapewnić członkom BOF przewagę w dostępie do środków finansowych, w szczególności pochodzących z UE i przeznaczonych na innowacyjne rozwiązania;

– wyższy poziom jakości życia w BOF – SUMP BOF oznacza planowanie dla ludzi, a nie np. dla samochodów i ruchu. Stanowisko to niesie on emocjonalnie wyrażone przesłanie w zakresie tworzenia przestrzeni publicznych o wyższej jakości lub zapewnienia wyższego poziomu bezpieczeństwa dla dzieci;

– poprawa poziomu bezpieczeństwa mieszkańców BOF – zmniejszenie ryzyka wypadków niechronionych uczestników systemów transportowych, oraz poprawa infrastruktury transportowej;

– korzyści dla środowiska i zdrowia mieszkańców BOF – działania na rzecz poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu i ograniczenia zmian klimatycznych prowadzić będą do pozytywnych efektów zdrowotnych i znaczących oszczędności w kosztach związanych z ochroną zdrowia;

– decyzje popierane przez interesariuszy i mieszkańców BOF – planowanie dla ludzi oznacza planowanie z ludźmi. Przez zaangażowanie obywateli i innych zainteresowanych stron, decyzje „za” czy „przeciw” w zakresie wdrażanych rozwiązań mogą uzyskać znaczący poziom publicznej aprobaty;

– nowa wizja strategiczna, potencjał integracji BOF – SUMP BOF oferować będzie długoterminowe i strategiczne wizje działań, poprawiające kulturę efektywnego planowania, którego celem będzie integracja obszarów polityki, instytucji, mieszkańców, miasta i jego obszaru funkcjonalnego.

Źródło: www.choroszcz.pl

Dodaj komentarz