Konkurs „Autoportret z Historią”

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zapraszama do udziału w II edycji ogólnopolskiego konkursu „Autoportret z historią”. 

Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu, ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do „przeżywanej historii”.

Cele konkursu: 

– uwrażliwienie i zainteresowanie uczniów historią widzianą przez pryzmat osobistych refleksji, doświadczeń rodzinnych, czy emocji, jakie wywołują wydarzenia z przeszłość dziejące się w miejscach, w którym dziś żyjemy,

– inspirowanie pracy twórczej i rozwijanie umiejętność wyrażania siebie poprzez różnorodne działania artystyczne.

Konkurs realizowany będzie w następujących kategoriach:

  • Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu w formacie PDF lub JPG (format A-3)

  • Film nie dłuższy niż 5 minut, wykorzystujący obraz i dźwięk w formacie MP4.

  • Praca literacka w formie opowiadania, eseju lub wiersza (od 2 do 8 stron A-4, odstęp 1,5, czcionka Times New Roman 12) w formacie PDF.

  • Fotografia lub cykl fotografii (maksimum 6) w formacie PDF lub JPG, z dodatkowym krótkim komentarzem w oddzielnym dokumencie Word.

Zasięg konkursu – ogólnopolski.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych i studentów.

Pracę konkursową w formie elektronicznej należy zgłosić na adres: konkurs@muzeum.bialystok.pl z dopiskiem AUTOPORTRET Z HISTORIĄ; w terminie do 31 maja 2023 roku.

Prace plastyczne: w formie rysunku, malarstwa, grafiki, collage’u, plakatu, które nie mogą być przesłane w formie elektronicznej,  należy przesłać listownie, bądź dostarczyć osobiście do Muzeum Historycznego w Białymstoku, pod adresem: ul. Warszawska 37,
15-062 Białystok, z dopiskiem na kopercie AUTOPORTRET Z HISTORIĄ, w terminie do 31 maja 2023 roku (liczy się data stempla pocztowego).

Zwycięzcy zostaną wyłonieni w trzech grupach wiekowych:

  1. Uczniowie klas 1-3 szkół podstawowych.

  2. Uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych.

  3. Uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci.


Regulamin Konkursu i załączniki II edycja Autoportret z historią
Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu
Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu 


Źródło: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Dodaj komentarz