Jak założyć komitet wyborczy?

Wybory samorządowe 2024 to ważne wydarzenie dla wszystkich obywateli, którzy chcą mieć wpływ na kształtowanie tego co się dzieje w lokalnej społeczności. Aby móc startować w wyborach, należy utworzyć komitet wyborczy, który zgłosi kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast. Na naszych łamach będą się systematycznie pojawiały informacje związane z wyborami i całą procedurą wyborczą. Dzisiaj zajmiemy się tematem założenia komitetu wyborczego. Jak to zrobić? Oto kilka kroków, które trzeba podjąć.

Komitet wyborczy może być utworzony przez:

 • partię polityczną lub koalicję partii politycznych,
 • organizację społeczną (np. stowarzyszenie), która ma osobowość prawną i statut zgodny z prawem,
 • grupę co najmniej pięciu obywateli mających prawo wybierania, czyli pełnoletnich i niepozbawionych praw publicznych.

W przypadku partii i organizacji, funkcję komitetu wyborczego pełni organ upoważniony do reprezentowania danego podmiotu na zewnątrz. W przypadku koalicji partii, czynności wyborcze wykonuje koalicyjny komitet wyborczy utworzony przez organy partii. W przypadku grupy obywateli, komitet wyborczy tworzą osoby, które podpisały oświadczenie o jego utworzeniu.

Aby komitet wyborczy był ważny, należy zawiadomić o jego utworzeniu właściwą komisję wyborczą. Termin na złożenie zawiadomienia upływa 55 dni przed dniem wyborów, czyli 12 lutego 2024 roku. Harmonogram wyborczy opisaliśmy TUTAJ. Zawiadomienie należy złożyć do:

 • Państwowej Komisji Wyborczej, jeśli komitet wyborczy zgłasza kandydatów na obszarze całego kraju lub więcej niż jednego województwa,
 • komisarza wyborczego właściwego dla siedziby komitetu wyborczego, jeśli komitet wyborczy zgłasza kandydatów na obszarze jednego województwa lub jego części np. gminy

Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego należy dołączyć następujące dokumenty:

 • oświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego zawierające własnoręczne podpisy osób tworzących komitet,
 • oświadczenie pełnomocnika wyborczego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oświadczenie pełnomocnika finansowego o przyjęciu pełnomocnictwa,
 • oryginał wykazu co najmniej 20 obywateli popierających utworzenie komitetu wyborczego wraz z podpisami (nie dotyczy zgłaszania kandydatów zgłaszanych na obszarze tylko jednej gminy)

W wykazie podpisów obywateli popierających komitet wyborczy powinny się znaleźć następujące dane:

 • imię i nazwisko
 • adres zamieszkania obejmujący nazwę miejscowości, ulicy i numer domu oraz numer lokalu zgodny z adresem ujęcia danej osoby w stałym obwodzie głosowania w Centralnym Rejestrze Wyborców,
 • numer PESEL.

Poniżej szczegółowe informacje oraz załączniki do zgłaszania komitetów:

 • komitet wyborczy partii politycznej TUTAJ
 • koalicyjny komitet wyborczy TUTAJ
 • komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej (kilka województw) TUTAJ
 • komitet wyborczy stowarzyszenia lub organizacji społecznej (jedno województwo) TUTAJ
 • komitet wyborczy wyborców (kilka województw) TUTAJ
 • komitet wyborczy wyborców (jedno województwo) TUTAJ
 • komitet wyborczy wyborców (jedna gmina) TUTAJ

 

Źródło: wybory.gov.pl

Dodaj komentarz