Gmina sprzedaje nieruchomości

Burmistrz Choroszczy Robert Wardziński wystawił na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność gminy Choroszcz w obrębie Kościuki oraz przeznaczył pod sprzedaż nieruchomości w obrębie Żółtki. 
—–

Przetarg na nieruchomości w obrębie Kościuki odbędzie się w dniu 05.03.2024 roku  o godz.  1000   w budynku Urzędu Miejskiego w Choroszczy ul. Dominikańska 2 (sala konferencyjna).

Wadium w wysokości 10 %  ceny wywoławczej, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 28.02.2024 r. na konto Urzędu Miejskiego w Choroszczy nr 57 1020 1332 0000 1502 0946 0595 (za datę wpłaty uważać się będzie datę wpływu pieniędzy na konto sprzedającego). Szczegóły udziału w przetargu znajdują się TUTAJ. 

Działka o nr geod. 437/3 o pow. 0,1050 ha
Obręb: Kościuki
Cena wywoławcza 150 246,00 zł (netto)
Link do mapy: TUTAJ
Link do ogłoszenia: TUTAJ

Opis: Nieruchomość niezabudowana ma kształt lekko wydłużony, zbliżony do trapezu i jest położona na południowo-zachodnim skraju otoczonego gruntami rolnymi i leśnymi skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki. Na północnym zachodzie nieruchomość przylega krótszym bokiem do biegnącej pośród siedlisk drogi o nawierzchni asfaltowej, wzdłuż której rozprowadzone są sieci infrastruktury technicznej: wodociągowa, elektryczna i kanalizacyjna deszczowa. Południowo-zachodnią granicą działka przylega do drogi żwirowej. Nieruchomość jest zagospodarowana w postaci parkingu o zużytej nawierzchni asfaltowej oraz kanału obsługowego.

Sieć wodociągowa przecina teren działki w odległości od ok. 3 m do ok. 5 m od granicy z droga żwirową, a sieć telefoniczna przecina ją w odległości od ok. 2 m do ok. 3 m od tej granicy.

Nieruchomość jest przeznaczona pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o stanowieniu obszaru rewitalizacji.

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: PsIV-0,1050 ha

Działka o nr geod. 437/4 o pow. 0,0900 ha
Obręb: Kościuki
Cena wywoławcza 128 782,00 zł (netto)
Link do mapy: TUTAJ
Link do ogłoszenia: TUTAJ

Opis: Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta i jest położona na południowo-zachodnim skraju otoczonego gruntami rolnymi i leśnymi skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki. Działka częściowo zachwaszczona Południowo-zachodnią granicą działka przylega do drogi żwirowej. Sieć wodociągowa przecina teren działki w odległości od ok. 3 m do ok. 5 m od granicy z droga żwirową, a sieć telefoniczna przecina ją w odległości od ok. 2 m do ok. 3 m od tej granicy.

Nieruchomość jest przeznaczona pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej istniejącej i projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki.

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o stanowieniu obszaru rewitalizacji

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: PsIV-0,0900 ha.

Działka o nr geod. 437/5 o pow. 0,1453 ha
Obręb: Kościuki
Cena wywoławcza 151 591,00 zł (netto),
Link do mapy: TUTAJ
Link do ogłoszenia: TUTAJ

Cena wywoławcza 151 591,00 zł (netto), w tym 124 747,00 zł podlega opodatkowaniu VAT przy zastosowaniu 23% podstawowej stawki VAT oraz 26 844,00 zł podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług.

Opis: Nieruchomość niezabudowana, niezagospodarowana, ma kształt foremny, zbliżony do prostokąta i jest położona na południowo-zachodnim skraju otoczonego gruntami rolnymi i leśnymi skupiska zabudowy siedliskowej wsi Kościuki.  Działka zachwaszczona, a środkowa i południowo-zachodnia część porośnięta różnowiekową olszyną. Południowo-zachodnią granicą działka przylega do drogi żwirowej. Sieć wodociągowa przecina teren działki w odległości od ok. 3 m do ok. 5 m od granicy z droga żwirową, a sieć telefoniczna przecina ją w odległości od ok. 2 m do ok. 3 m od tej granicy natomiast przy południowo-wschodniej granicy przecięta rowem melioracyjnym.

Nieruchomość jest przeznaczona:

– w około 60% pod obszary przemieszanej zabudowy zagrodowej i istniejącej projektowanej jednorodzinnej oraz usługi inne nieuciążliwe nie określone w planie miejscowym. Obowiązuje zasada utrzymania uciążliwości wynikającej z prowadzonej działalności w granicach własnej działki;

– w około 40% pod tereny rolne, łąki i pastwiska nie przeznaczone pod zabudowę, pozostające w dotychczasowym użytkowaniu. Wprowadza się zakaz zabudowy na terenach nie przeznaczonych w planie na cele budowlane. 

Ww. działka nie leży w specjalnej strefie rewitalizacji i na dzień dzisiejszy Rada Miejska w Choroszczy nie podjęła uchwały o stanowieniu obszaru rewitalizacji

W ewidencji gruntów wykazane są użytki: PsIV-0,0326 ha, LsIV-0,1008 ha,  W-ŁIV-0,0119 ha.

Do nabycia ww. nieruchomości tj. działki 437/5 położonej w obrębie Kościuki, gm. Choroszcz prawo pierwokupu przysługuje Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku (Dz.U. z 2023 r. poz. 1356 ze zm.).

 W III dziale Księgi Wieczystej BI1B/00197012/2 prowadzonej przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w Białymstoku dla ww. nieruchomości jest ujawnione ograniczone prawo rzeczowe służebności przesyłu sieci wodociągowej.

Nieruchomości w obrębie Żółtki

Zarządzeniem numer 557/2024 Burmistrz Choroszczy przeznaczył również na sprzedaż  w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości stanowiące własność Gminy Choroszcz, które są położone w obrębie Żółtki. Dla tych działek obowiązuje prawo pierwokupu – termin złożenia wniosku dla osób uprawnionych wynosi 6 tygodni od publikacji zarządzenia, czyli od 26 stycznia. Szczegóły TUTAJ.

Źródło: Urząd Miejski w Choroszczy

Dodaj komentarz