Gdzie się podziały fundusze sołeckie? Jest odpowiedź urzędu.

Kilka dni temu pisaliśmy o tym, że Radni będą decydować o obecności funduszu sołeckiego w 2024 roku. Wynika to z projektu uchwały, która nie pozwala burmistrzowi Choroszczy na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok. Głosowanie nad nią 31 marca 2023 roku.

Czym jest fundusz sołecki?

„Fundusz sołecki to środki finansowe wyodrębnione w budżecie gminy, które są zagwarantowane dla sołectw na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie warunków ich życia. To zebranie wiejskie – czyli mieszkańcy danego sołectwa podejmują decyzje na co mają zostać wykorzystane ww. środki finansowe.” (gov.pl)

Z funduszy sołeckich często są realizowane są przedsięwzięcia, które mają służyć całej wsi. Przeznaczane są często na remonty świetlic, ich wyposażenie, nasadzenia drzew, budowę placów zabaw, zajęcia pozalekcyjne, wydarzenia kulturalne i rekreacyjne. To mieszkańcy sami decydują, co im jest potrzebne i na to przeznaczają pieniądze z funduszu sołeckiego.

Zapytaliśmy Urząd Miejski o to, jaka jest przyczyna likwidacji funduszu sołeckiego w Gminie Choroszcz? Czy było to konsultowane z sołtysami, radami sołeckimi oraz Radnymi i czy będzie jakaś alternatywa dla funduszy sołeckich. Odpowiedź przesłała nam rzeczniczka Urszula Glińska.

Jak informuje pismo, funduszu sołeckiego nie ma od trzech lat. Lokalna społeczność i sołtysi zgłaszają inwestycje, które są wprowadzane do budżetu. Jak napisano w przesłanym do nas dokumencie: środki na rzecz sołectw nie są likwidowane. To prawda, nie pytaliśmy o likwidację środków na rzecz sołectw, natomiast pytaliśmy o fundusz sołecki, który daje możliwość podejmowania decyzji, które są wiążące dla burmistrza Choroszczy. W piśmie jednak nie wskazano, czy wybierane w sposób aktualny inwestycje przez lokalną społeczność są wiążące, tak jak ma to miejsce w wypadku funduszu sołeckiego. Zapytaliśmy o to Urząd. Poniżej publikujemy treść pisma, które otrzymaliśmy na zadane wcześniej pytania.

W odpowiedzi na Pana zapytanie otrzymane drogą elektroniczną w dn. 23.03.2023 informuję, iż planowana uchwała dotycząca niewyrażenia zgody przez Radę Miejską w Choroszczy na wyodrębnienie w budżecie Gminy Choroszcz na 2024 rok osobnego paragrafu dotyczącego funduszu sołeckiego, jest procedurą obecną w Gminie Choroszcz od 2020 roku – zaistniała już pod postacią Uchwały nr XIII/135/2020 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 13 lutego 2020 r. Procedura taka (obecnie: niewyodrębniania, a wcześniej – wyodrębniania w budżecie gminnym funduszu sołeckiego) wynika z aktów prawnych wyższego rzędu (tj. Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40) oraz Ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014, poz. 301). Jeszcze przed wprowadzeniem zmian przed trzema laty, Burmistrz Choroszczy konsultował to rozwiązanie z sołtysami sołectw w Gminie Choroszcz. Wskutek powyższej procedury, środki finansowe na rzecz sołectw w Gminie Choroszcz nie są likwidowane – przynależą sołectwom tak jak do tej pory. Dokonana zmiana proceduralna natomiast pozwala lepiej nimi zarządzać, np. w zależności od potrzeb sołectwa wydatki mogą być kumulowane i realizowane w interwałach dwu- lub nawet trzyletnich, tak aby jak najlepiej korespondować z planami inwestycyjnymi poszczególnych społeczności. Obecnie rozwiązanie jest przez sołtysów, a także sołeckie społeczności lokalne wręcz preferowane. Przeznaczanie środków finansowych na rozwój sołectw w Gminie Choroszcz odbywa się tak jak do tej pory, m.in. poprzez wyłonienie inwestycji na mocy instytucji zebrania sołeckiego, wnioskowania o środki, a także realizacji postępowań wynikających z przepisów prawa (np. wedle reguł procedury przetargowej itp.).

Dodaj komentarz